PoradyPoradyPomarańczowe tablice na ciężarówkach. Mówią więcej, niż się spodziewamy

Pomarańczowe tablice na ciężarówkach. Mówią więcej, niż się spodziewamy

Na wielu ciężarówkach widać charakterystyczne, pomarańczowe tablice z czarnymi napisami. Co one oznaczają? Rozwiewamy wszelkie wątpliwości.

Pomarańczowe tabliczki często „zdobią” kabiny pojazdów ciężarowych, jak i podłączone do nich naczepy. Zazwyczaj uświadczymy je na cysternach, choć nie jest to wymóg obowiązkowy. Niektórzy kierujący słusznie kojarzą je z przewozem materiałów szkodliwych dla zdrowia. Czy obecność tajemniczej, pomarańczowej tablicy dla kierowców „osobówek” oznacza konieczność zachowania szczególnej ostrożności i wzmożenia koncentracji?

Pomarańczowe tablice na samochodach – co to takiego?

Obecność pomarańczowych tabliczek na samochodach wynika z obowiązywania międzynarodowej umowy ADR (The European Agreement Concerning the International Car-riage od Dangerous Goods by Road). Jej zasady mówią jasno, że tablicami ADR muszą być oznakowane pojazdy przewożące ładunki niebezpieczne. Pomarańczowe tabliczki informują zarówno o zagrożeniu powodowanym przez ten ładunek, jak i określają rodzaj tego ładunku. Dlatego przeważnie zawierają dwa ciągi znaków (głównie cyfr, ale też liter) – na górze i na dole tablicy, oddzielone czarną kreską. Wyjątek stanowią tzw. gładkie tablice ADR (bez liter i cyfr), które informują o przewozie materiałów niebezpiecznych w sztukach przesyłki (np. bębnów, skrzyń, kanistrów, pojemników itp.).

Tablice ADR – co o nich mówią przepisy?

Przepisy konkretnie regulują kwestie związane z wymiarami i innymi wymogami tablic ADR. Muszą być wykonane z materiałów posiadających właściwości odblaskowe, odpornych na warunki atmosferyczne i zapewniających czytelność oznaczeń nawet po 15 minutach przebywania w ogniu. Dopuszczalne wymiary to 30 cm x 40 cm (odpowiednio wysokość i szerokość) z możliwością zastosowania mniejszej (12 cm x 30 cm), jeśli pojazd nie jest przystosowany do zamontowania standardowej tabliczki. Musi mieć ona kolor pomarańczowy oraz czarną ramkę o szerokości 1,5 cm (1 cm na mniejszej tablicy). Górne i dolne oznaczenia może oddzielać czarna linia o grubości 1,5 cm. Tablice powinny znajdować się z przodu i z tyłu pojazdu.

Tablice ADR
Tablice ADR zawierają dużo cennych informacji na temat przewożonego np. w cysternie materiału. Dzięki nim służby ratownicze mogą właściwie przystąpić do akcji ratunkowej.

Tablica ADR – oznaczenia. Co oznaczają liczby na tablicy ADR?

Poza tzw. gładkimi tablicami ADR, pomarańczowe tabliczki zawierają dwa ciągi znaków, które mogą być oddzielone czarną linią płynnie łączącą się z ramką. Górny numer, składający się z dwóch lub trzech cyfr, to HIN, czyli numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa. Pierwsza cyfra mówi o właściwościach przewożonego materiału, druga i trzecia z kolei wskazują rodzaj bezpieczeństwa, stopień zagrożenia i dodatkowe, niebezpieczne aspekty. Numer HIN może zawierać powtórzoną cyfrę (pierwszą i drugą; informującą o nasileniu opisanego przez nią zagrożenia) lub znak X przed całym numerem (oznacza całkowity zakaz kontaktu ładunku z wodą). Tak przedstawiają się szczegółowe oznakowania numeru HIN.

Numer HIN (tablica ADR) – znaczenie cyfr w numerze rozpoznawczym niebezpieczeństwa 
Cyfra Znaczenie
2 emisja gazu spowodowana ciśnieniem lub reakcją chemiczną
3 zapalność cieczy (par) i gazów
4 zapalność materiałów stałych
5 działanie utleniające (podtrzymujące palenie)
6 działanie trujące
7 działanie promieniotwórcze
8 działanie żrące
9 jako pierwsza cyfra – zagrożenie dla środowiska; różne niebezpieczne substancje; jako 2. lub 3. cyfra – zagrożenie samorzutną i gwałtowną reakcją
0 brak dodatkowego zagrożenia
Numer HIN (tablica ADR) – znaczenie numerów rozpoznawczych niebezpieczeństwa 
Numer Znaczenie
20 gaz obojętny
22 gaz skroplony schłodzony, duszący
223 gaz skroplony schłodzony palny
225 gaz skroplony schłodzony utleniający (podtrzymujący palenie)
23 gaz palny
238 gaz palny, żrący
239 gaz palny mogący powodować samorzutną i gwałtowną reakcję
25 gaz utleniający (podtrzymujący palenie)
26 gaz trujący
263 gaz trujący, palny
265 gaz trujący i utleniający (podtrzymujący palenie)
266 gaz silnie trujący
268 gaz trujący i żrący
286 gaz żrący i trujący
28 gaz żrący
30 ciecz zapalna (temp. zapłonu od 23°C do 100°C)
33 ciecz łatwo zapalna (temp. zapłonu niższa od 23°C)
323 materiał ciekły zapalny, reagujący z wodą, wydzielający gazy palne
X323 materiał ciekły zapalny, reagujący niebezpiecznie z wodą, wydzielający gazy palne
333 ciecz samozapalna
X333 ciecz samozapalna reagująca niebezpiecznie z wodą
336 ciecz łatwo zapalna i trująca
338 ciecz łatwo zapalna i żrąca
X338 ciecz łatwo zapalna i żrąca reagująca niebezpiecznie z wodą
339 ciecz łatwo zapalna mogąca powodować samorzutną i gwałtowną reakcję
39 ciecz zapalna mogąca powodować samorzutną i gwałtowną reakcję
40 materiał stały zapalny
X423 materiał stały zapalny reagujący niebezpiecznie z wodą, wydzielający gaz zapalny
44 materiał stały zapalny, w podwyższonej temp., znajdujący się w stanie stopionym
446 materiał stały zapalny i trujący, w podwyższonej temp., znajdujący się w stanie stopionym
46 materiał stały zapalny i trujący
50 materiał utleniający (podtrzymujący palenie)
539 nadtlenek organiczny zapalny
558 materiał silnie utleniający (podtrzymujący palenie) i żrący
559 materiał silnie utleniający (podtrzymujący palenie) mogący powodować samorzutną i gwałtowną reakcję
589 materiał utleniający (podtrzymujący palenie) i żrący mogący powodować samorzutną i gwałtowną reakcję
60 materiał trujący lub szkodliwy
606 materiał zakaźny
63 materiał trujący lub szkodliwy i zapalny (temp. zapłonu od 21°C do 55°C)
638 materiał trujący lub szkodliwy oraz zapalny (temp. zapłonu od 21°C do 55°C) i żrący
66 materiał silnie trujący
663 materiał silnie trujący i zapalny (temp. zapłonu nie wyższa niż 55°C)
68 materiał trujący lub szkodliwy i żrący
69 materiał trujący lub szkodliwy mogący powodować samorzutną i gwałtowną reakcję
76 materiał radioaktywny i trujący lub szkodliwy
78 materiał radioaktywny i żrący
80 materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego
X80 materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego, reagujący niebezpiecznie z wodą
83 materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego oraz zapalny (temp. zapłonu od 21°C do 55°C)
839 materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego oraz zapalny (temp. zapłonu od 21°C do 55°C), mogący powodować samorzutną i gwałtowną reakcję
85 materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego oraz utleniający (podtrzymujący palenie)
856 materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego oraz utleniający (podtrzymujący palenie) i trujący
86 materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego oraz trujący
88 materiał silnie żrący
X88 materiał silnie żrący, reagujący niebezpiecznie z woda
883 materiał silnie żrący i zapalny (temp. zapłonu od 21°C do 55°C)
885 materiał silnie żrący i utleniający (podtrzymujący palenie)
886 materiał silnie żrący i trujący
X886 materiał silnie żrący i trujący, reagujący niebezpiecznie z wodą
89 materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego, mogący powodować samorzutną i gwałtowną reakcję
90 materiał zagrażający środowisku, różne materiały niebezpieczne
99 różne materiały niebezpieczne przewożone w podwyższonej temperaturze

Z kolei dolny ciąg znaków to UN, czyli numer rozpoznawczy materiału. Zawsze składa się z czterech cyfr identyfikujących konkretny ładunek. Przedstawiają się następująco:

Numer UN (tablica ADR) – znaczenie liczb w numerze rozpoznawczym materiału 
Numer Znaczenie
1001 Acetylen rozpuszczony
1002 Powietrze sprężone
1003 Powietrze ciekłe schłodzone
1005 Amoniak
1006 Sprężony argon
1008 Trójfluorek boru
1009 Bromotrójfluorometan (R-13B1)
1010 Butadien-1,3
1011 Butan
1012 Butylen-1
1013 Dwutlenek węgla
1016 Tlenek węgla
1017 Chlor
1018 Chlorodwufluorometan (R-22)
1020 Chloropięciofluoroetan (R-115)
1022 Chlorotrójfluorometan (R-13) (trójfluorochlorometan)
1023 Gaz węglowy, sprężony
1026 Cyjan
1027 Cyklopropan
1028 Dwuchlorodwufluorometan (R-12)
1029 Dwuchlorofluorometan (R-21)
1032 Dwuroetyloamina bezwodna
1033 Eter dwumetylowy (tlenek metylu)
1035 Etan
1036 Etyloamina bezwodna (monoetyloamina)
1037 Chlorek etylu (chloroetan)
1038 Etylen (schłodzony)
1039 Eter metylowo-etylowy
1040 Tlenek etylenu z azotem
1041 Tlenek etylenu
1045 Fluor, sprężony
1046 Hel, sprężony
1048 Bromowodór
1049 Wodór, sprężony
1050 Chlorowodór
1051 Cyjanowodór
1052 Kwas fluorowodorowy bezwodny (fluorowodór)
1053 Siarkowodór skroplony
1055 Izobutylen (izobuten)
1056 Krypton, sprężony
1057 Zapalniczki
1060 Mieszanina metyloacetylenu/propadienu z węglowodorami (mieszaniny Pl i P2)
1061 Metyloamina bezwodna
1062 Bromek metylu (bromometan, monobromometan)
1063 Chlorek metylu (chlorometan)
1064 Merkaptan metylowy (metanotiol)
1065 Neon, sprężony
1066 Azot, sprężony
1067 Dwutlenek azotu NO2 (czterotlenek azotu N2O4)
1069 Chlorek nitrozylu (NOCl)
1070 Podtlenek azotu N2O (gaz rozweselający)
1071 Gaz olejowy, sprężony
1072 Tlen, sprężony
1073 Tlen (schłodzony)
1075 Gaz ziemny, skroplony
1076 Tlenochlorek węgla (fosgen)
1077 Propylen
1078 Mieszaniny F l, F2 i F3
1079 Dwutlenek siarki
1080 Sześciofluorek siarki
1083 Trójmetyloamina
1085 Bromek winylu
1086 Chlorek winylu
1087 Eter metylowinylowy (tlenek metylowinylowy)
1088 Acetal (acetal dwuetylowy, dwuetoksy-l,1-etan)
1089 Aldehyd octowy (acetaldehyd)
1090 Aceton (dwumetyloketon)
1092 Akroleina (aldehyd akrylowy, aldehyd allilowy)
1093 Akrylonitryl
1095 Alkohol skażony (denaturat)
1098 Alkohol allilowy
1099 Bromek allilu (bromopropylen)
1100 Chlorek allilu (chloropropylen)
1104 Octan amylu (ester amylowy kwasu octowego)
1105 Pentanole I,II,i III-rz.
1106 Alkohol amylowy III-rz. i inne alkohole amylowe niż III rz.
1109 Mrówczan amylu
1112 i 1113 Azotan amylu
1114 Benzen
1120 Alkohol n-butylowy (n-butanol)
1121 Alkohol butylowy II-rz. (butanol II-rz.)
1122 Alkohol butylowy III-rz. (butanol III-rz., 2-metylo–2-hydroksypropan, 2-metylopropanol-2)
1123 Octan n-butylu (ester butylowy kwasu octowego)
1124 Octan II-rz. butylu (ester butylowy II-rz. kwasu octowego)
1125 Butyloamina
1126 m-Bromobutany (bromek butylu, bromobutany)
1127 Chlorek n-butylu
1128 Mrówczan n-butylu
1129 Aldehyd masłowy (butanal-1)
1131 Dwusiarczek węgla
1133 Kleje
1134 Chlorobenzen (monochlorobenzen)
1135 Etylenochlorohydryna (chlorohydryna etylenowa)
1136 Destylaty smoły
1139 Farby ochronne
1143 Aldehyd krotonowy (krotonaldehyd, metyloakroleina)
1145 Cykloheksan
1146 Cyklopentan
1147 Dekahydronaftaleny (dekaliny)
1148 Dwuacetonoalkohol (alkohol dwuacetonowy)
1149 Eter dwubutylowy (eter n-butylowy)
1150 1,2-Dwuchloroetylen (dwuchlorek acetylenu)
1152 Dwuchloropentan
1153 Eter dietylowy
1154 Dwuetyloamina
1155 Eter etylowy (eter dwuetylowy, eter siarkowy)
1156 Keton dietylowy
1157 Keton dwuizobutylowy
1158 Dwuizopropyloamina
1159 Eter dwuizopropylowy
1160 Dwumetyloamina w roztworze wodnym o temperaturze zapłonu niższej niż 21 °C
1161 Węglan dwumetylu
1163 1,1-Dwumetylohydrazyna (dimetylohydrazyna niesymetryczna, UDMH)
1165 Dioksan (eter dwuetylenowy)
1167 Eter dwuwinylowy
1169 Ekstrakty i aromaty
1170 Alkohol etylowy (etanol)
1172 Octan etoksyetylowy
1173 Octan etylu (ester etylowy kwasu octowego)
1175 Etylobenzen
1176 Trietylek boru
1180 Maślan n-etylu
1181 Chlorooctan etylu
1182 Chloromrówczan etylu
1184 1,2-Dwuchloroetan
1185 Etylenoimina
1190 Mrówczan etylu
1193 Metyloetyloketon (keton etylometylowy)
1195 Propionian etylu
1198 Formaldehyd
1199 Furfurol (furfural, aldehyd furfurylowy)
1202 Olej napędowy do silników Diesla (węglowodory ciekłe o temperaturze zapłonu ponad 55 do 100°C)
1203 Benzyna (węglowodory ciekłe o temperaturze zapłonu niższej niż 21°C)
1210 Farby drukarskie o temperaturze zapłonu niższej niż 21°C oraz o temperaturze zapłonu co najmniej 21°C zawierające do 30% ciał stałych
1212 Alkohol izobutylowy (izobutanol)
1213 Octan izobutylu
1218 Izopren
1219 Alkohol izopropylowy (izopropanol)
1220 Octan izopropylu
1221 Izopropyloamina
1222 Azotan izopropylu
1223 Benzyna ciężka, nafta (węglowodory ciekłe o temperaturze zapłonu od 21 do 55°C)
1229 Tlenek mezytylu
1230 Alkohol metylowy (karbinol, metanol, spirytus drzewny)
1231 Octan metylu
1234 Metylal (dwumetoksymetan)
1235 Metyloamina w roztworze (monometyloamina w roztworze)
1238 Chloromrówczan metylu
1239 Chlorodwumetyloeter (eter metylochlorometylowy)
1242 Dwuchlorosilan metylu
1243 Mrówczan metylu (ester metylowy kwasu mrówkowego)
1245 Metyloizobutyloketon
1247 Metakrylan metylu
1248 Propionian metylu
1250 Trójchlorosilan metylu (trójchlorometylosilan)
1251 Metylowinyloketon
1264 Paraldehyd
1265 Izopentan (pentan)
1274 Alkohol propylowy (propanol)
1275 Aldehyd propionowy (propanal)
1276 Octan propylu
1279 Dwuchlorek propylenu (1,2-dwuchloropropan)
1280 Tlenek propylenu
1282 Pirydyna
1292 Krzemian etylu
1294 Toluen (metylobenzen)
1295 Krzemochloroform (trójchlorosilan)
1296 Trójetyloamina
1297 Trójmetyloamina w roztworze
1298 Trójmetylochlorosilan
1299 Terpentyna (benzyna lakowa)
1301 Octan winylu
1303 1,1-Dwuchloroetylen (chlorek winylidenu)
1307 Ksyleny (dwumetylobenzen)
1334 Naftalen – stały
1328 Urotropina
1344 Kwas pikrynowy
1428 Sód
1495 Chloran sodu stały
1541 Acetonocyjanohydryna (cyjanohydryna acetonu)
1547 Anilina
1553 Kwas arsenowy w roztworze wodnym
1578 Chloronitrobenzeny
1580 Chloropikryna
1591 o-Dwuchlorobenzen
1593 Chlorek metylenu (dwuchlorometan)
1594 Siarczan dwuetylu (siarczan etylu)
1595 Siarczan dwumetylu (siarczan metylu)
1600 Dwunitrotolueny
1603 Bromooctan etylu
1604 Etylenodwuamina
1605 Dwubromoetan (dwubromek etylenu, bromek etylenu)
1613 Cyjanowodór w roztworze wodnym (kwas cyjanowodorowy w roztworze wodnym zawierającym do 20% czystego kwasu)
1648 Acetonitryl (cyjanek metylu)
1649 Alkilaty ołowiu i ich mieszaniny z organicznymi związkami chlorowców (ciecz etylowa, czteroetylek ołowiu, czterometylek ołowiu)
1662 Nitrobenzen
1664 m-Nitrotolueny
1665 Nitroksyleny
1670 Nadchlorometylomerkaptan
1673 Fenylenodwuaminy
1695 Chloroaceton
1702 1,1,2,2-Czterochloroetan
1708 Toluidyny
1709 2,4-Toluenodwuamina (2,4-dwuaminotoluen)
1715 Bezwodnik kwasu octowego
1717 Chlorek acetylu
1727 Dwufluorek amonu w roztworze (fluorek amonowy kwaśny w roztworze)
1730 Pięciochlorek antymonu
1736 Chlorek benzoilu
1738 Chlorek benzylu
1742 Fluorek boru i kwas octowy, zespolone
1744 Brom
1750 Kwasy chlorooctowe ciekłe (kwas dwuchlorooctowy, kwas jednochlorooctowy)
1752 Chlorek chloroacetylu
1754 Kwas chlorosulfonowy
1765 Chlorek dwuchloroacetylu
1775 Kwas fluoroborowy w roztworze wodnym zawierającym do 78% czystego kwasu
1778 Kwas krzemofluorowodorowy
1779 Kwas mrówkowy zawierający co najmniej 70% czystego kwasu
1783 Sześciometylenodwuamina
1788 Bromowodór w roztworze (kwas bromowodorowy w roztworze)
1789 Kwas solny w roztworze (chlorowodór w roztworze)
1790 Kwas fluorowodorowy w roztworze wodnym zawierającym ponad 60%, ale nie więcej niż 85% kwasu fluorowodorowego bezwodnego
1791 Podchlorynu roztwór zawierający ponad 50 g aktywnego chloru na litr lub do 50 g aktywnego chloru na litr
1706 Mieszaniny nitrozowe kwasu siarkowego zawierające do 30 lub ponad 30% czystego kwasu azotowego
1802 Kwas nadchlorowy w roztworze wodnym zawierającym do 50% czystego kwasu
1808 Trójbromek fosforu
1809 Trójchlorek fosforu
1810 Tlenochlorek fosforu
1814 Ług potasowy (wodorotlenek potasu)
1815 Chlorek propionylu
1818 Czterochlorek krzemu
1819 Glinian sodu w roztworze
1824 Ług sodowy (wodorotlenek sodu w roztworze)
1828 Dwuchlorek dwusiarki i dwuchlorek dwusiarki stabilizowany
1829 Bezwodnik kwasu siarkowego (trójtlenek siarki)
1830 Kwas siarkowy zawierający do 85% czystego kwasu
1831 Oleum (kwas siarkowy dymiący)
1832 Kwas siarkowy odpadkowy, całkowicie zdenitrowany
1834 Chlorek sulfurylu
1836 Chlorek tionylu
1838 Czterochlorek tytanu
1842 Kwas octowy lodowaty i jego roztwory zawierające ponad 80% czystego kwasu
1846 Czterochlorek węgla (czterochlorometan)
1848 Kwas propionowy
1849 Siarczek sodu w roztworze
1863 Paliwo lotnicze
1866 Żywice w roztworze, w cieczach zapalnych o temperaturze zapłonu niższej niż 21°C lub o temperaturze zapłonu od 21 do 100°C z zawartością do 30% żywicy
1873 Kwas nadchlorowy w roztworze wodnym zawierającym ponad 50%, ale nie więcej niż 72,5% czystego kwasu
1886 Chlorek benzylidenu
1888 Chloroform (trójchlorometan)
1891 Bromek etylu (bromoetan)
1908 Chloryn sodu w roztworze
1915 Cykloheksanon
1916 2,2-Dwuchloroetyloeter (eter dwuchloroetylowy)
1917 Akrylan etylu
1918 Kumen (izopropylobenzen)
1919 Akrylan metylu
1921 Propylenoimina
1935 Cyjanki nieorganiczne w roztworach
1940 Kwas tioglikolowy
1951 Argon (schłodzony)
1958 Dwuchloroczterofluoroetan (R 114)
1959 1,1-Dwufluoroetylen (R 1132a)
1962 Etylen
1963 Hel ciekły (schłodzony)
1965 Mieszaniny węglowodorów (gazy skroplone), mieszaniny A, AO, Al, B i C
1969 Izobutan
1972 Gaz ziemny (metan) schłodzony
1973 Mieszanina gazów R 502
1974 Bromochlorodwufluorometan (chlorodwufluorobromometan) (R 12 B1)
1977 Azot (schłodzony)
1978 Propan
1984 Trójfluorometan (R 23) (fluoroform)
1987 Alkohole ciekłe nie trujące, czyste lub w mieszaninach (alkohol 2-etylobutylowy, alkohol 2-etyloheksylowy, heptanole, heksanole, oktanole)
1989 Aldehyd heptylowy (heptanal)
1990 Benzaldehyd (aldehyd benzoesowy)
1991 Chloropren (chlorobutadien)
2014 Nadtlenek wodoru w roztworze wodnym zawierającym ponad 6%, ale nie więcej niż 60% nadtlenku wodoru (roztwór nadtlenku wodoru)
2015 Nadtlenek wodoru stabilizowany i w roztworze wodnym zawierającym ponad 60% nadtlenku wodoru stabilizowanego
2019 Chloroaniliny ciekłe
2021 Dwuchlorofenole (o-chlorofenol)
2022 Kwas krezolowy
2023 Epichlorohydryna
2029 Hydrazyna w roztworach wodnych zawierających ponad 64%, ale nie więcej niż 72% hydrazyny
2030 Hydrazyna w roztworze wodnym zawierającym nie więcej niż 64% hydrazyny
2031 Kwas azotowy zawierający ponad 55%, ale nie więcej niż 70% czystego kwasu
2032 Kwas azotowy zawierający ponad 70% czystego kwasu
2045 Aldehyd izomasłowy
2047 Dwuchloropropen
2048 Dwucyklopentadien techniczny
2849 Dwuetylobenzen
2050 Dwuizobutyleny
2053 Metyloizobutylokarbinol (alkohol metyloamylowy)
2055 Styren (winylobenzen)
2056 Czterowodorofuran (tetrahydrofuran)
2057 Propylenu trimer (trój propylen)
2073 Amoniak rozpuszczony w wodzie z zawartością ponad 35%, ale nie większą niż 50% amoniaku
2074 Akryloamid w roztworze
2075 Aldehyd trójchlorooctowy (chloral bezwodny)
2076 Krezole (metylofenole)
2078 2,4-Toluenodwuizocyjanian (2-4-dwuizocyjanianotoluen)
2116 Wodoronadtlenek kumenu zawierający do 95% nadtlenku
2125 Wodoronadtlenek p-mentanu zawierający do 95% nadtlenku
2162 Wodoronadtlenek pinanu zawierający do 95% nadtlenku
2171 Wodoronadtlenek dwuizopropylobenzenu
2187 Dwutlenek węgla ciekły (schłodzony)
2205 Adyponitryl (nitryl kwasu adypinowego)
2219 Eter alliloglicydowy
2222 Anizol (metoksybenzen)
2226 Chlorek benzylidynu (fenylochloroform)
2227 Metakrylan butylu
2233 p-Chloro-o-anizydyna
2238 Chlorotolueny (o-, m-, p-)
2243 Octan cykloheksylu
2245 Cyklopentanon
2248 Dwu (n-butylo) amina
2251 Dwucykloheptadien
2253 N.N-Dwumetyloanilina
2256 Cykloheksen
2257 Potas
2258 Propylenodwuamina (1,2-dwuaminopropan)
2259 Trójetylenoczteroamina
2260 Trójpropyloamina
2261 Ksylenole (dwumetylofenole)
2264 N.N-Dwumetylocykloheksyloamina
2269 Dwupropylenotrójamina
2270 Etyloamina w roztworze 50 do 70%
2271 Etyloamyloketon
2272 N-Etyloanilina
2276 2-Etyloheksyloamina
2277 Metakrylan etylu
2279 Sześciochlorobutadien
2283 Metakrylan izobutylu
2284 Nitryl kwasu izomasłowego
2295 Chlorooctan metylu
2296 Metylocykloheksan
2297 Metylocykloheksanon
2298 Metylocyklopentan
2299 Dwuchlorooctan metylu
2300 2-Metylo-5-etylopirydyna
2301 2-Metylofuran
2303 a-Metylostyren (2-fenylopropen)
2304 Naftalen w stanie stopionym
2308 Kwas nitrozylosiarkowy w roztworze siarkowym
2311 Fenetydyny (etoksyaniliny)
2312 Fenol stopiony
2319 Olejek terpentynowy (terpentyna oczyszczona)
2321 Trójchlorobenzeny ciekłe
2324 Trójizobutylen
2325 1,3,5-Trójmetylobenzen (mezytylen)
2334 Alliloamina
2348 Akrylan n-butylu
2353 Chlorek kwasu masłowego (chlorek butyrylu)
2356 Chlorek izopropylu (2-chloropropan)
2357 Cykloheksyloamina
2361 Dwuizobutyloamina
2363 Merkaptan etylowy
2364 n-Propylobenzen
2366 Węglan dwuetylu
2367 Aldehyd ot-metylowalerianówy
2381 Dwusiarczek dwumetylu
2386 1-Etylopiperydyna
2387 Fluorobenzen
2388 Fluorotolueny
2412 Czterowodorotiofen (tetrahydrotipfen)
2416 Boran trójmetylu
2426 Azotan amonu, gorący stężony roztwór wodny
2427 Chloran potasu w roztworze
2428 Chloran sodu w roztworze
2429 Chloran wapnia w roztworze
2430 Alkilofenole
2431 o-Anizydyna (o-metoksyanilina)
2432 N,N-Dwuetyloanilina (N,N-dwuetylofenyloamina)
2433 Chloronitrotolueny
2438 Chlorek piwaloilu (chlorek kwasu trójmetylooctowego)
2442 Chlorek trójchloroacetylu
2443 Tlenotrójchlorek wanadu w roztworze
2446 m-Nitrokrezole
2447 Fosfor biały stopiony
2448 Siarka w stanie stopionym
2483 Izocyjanian izopropylu
2484 Izocyjanian III-rz. butylu
2485 Izocyjanian n-butylu
2486 Izocyjanian izobutylu
2512 Aminofenole
2513 Bromek bromoacetylu
2514 Bromobenzen (bromek fenylu)
2515 Bromoform
2516 Czterobromek węgla
2517 1,1,1-Chlorodwufluoroetan (R 142b)
2520 Cyklooktadien
2521 Dwuketen
2522 Metakrylan dwumetyloaminoetylu
2524 orto-Mrówczan. etylu
2525 Szczawian etylu
2527 Akrylan izobutylu
2528 Izomaślan izobutylu
2530 Bezwodnik kwasu izomasłowego
2533 Trójchlorooctan metylu
2535 Metylomorfolina
2536 Metyloczterowodorofuran
2539 Aldehyd oktylowy (oktanal)
2542 Trójbutyloamina
2584 Kwasy alkilosultonowe lub arylosultonowe zawierające ponad 3% wolnego kwasu siarkowego
2608 Nitropropany (mononitropropany)
2643 Bromooctan metylu
2661 Sześciochloroaceton
2664 Bromek metylenu (dwubromometan)
2669 Chlorokrezole
2688 l-Chloro-3-bromopropan
2730 Nitroanizole
2739 Bezwodnik kwasu masłowego
2747 Chloromrówczan III-rz. butylocykloheksylu
2748 Chloromrówczan 2-heksyloetylu
2758 Pestycydy na bazie karbaminianu (związki i preparaty) trujące o temperaturze zapłonu niższej niż 32°C
2762 Pestycydy organiczne zawierające chlor (związki i preparaty) trujące o temperaturze zapłonu niższej niż 32°C

Tablice ADR – warto o nich wiedzieć

Wiedza na temat pomarańczowych tabliczek ADR bywa szczególnie przydatna dla służb ratowniczych albo drogowych w razie wystąpienia zdarzenia drogowego z ciężarówką przewożącą materiały niebezpieczne – dzięki niej będą w stanie prawidłowo przeprowadzić akcję ratunkową. „Zwykli” kierowcy też powinni zdawać sobie sprawę ze znaczenia tablic ADR, zwłaszcza że warto o nich wspomnieć np. podczas wzywania pomocy do wypadku.

Polecamy także:

Co oznacza niebieski napis TIR na ciężarówce?

Znak E. Co oznacza dla kierowców ciężarówek?

NEWSY
Polecane
Wybór redakcji