Regulamin serwisu internetowego Wybór Kierowców

1. Definicje

1.1. Regulamin – „Regulamin Użytkownika Serwisu Internetowego Wybór Kierowców”, stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.2. Serwis, Serwis Internetowy, Serwis Wybór Kierowców – wydawane przez BGG Krzysztof Burmajster, serwisy internetowe, w tym, w szczególności serwis internetowy Wybór Kierowców dostępny pod adresem www.wyborkierowcow.pl i pod innymi adresami, do którego prawa przysługują BGG Krzysztof Burmajster.

1.3. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu oraz usług dostępnych w ramach Serwisu Wybór Kierowców.

1.4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Serwisie Wybór Kierowców, umożliwiające
w szczególności:

1.4.1. zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez BGG Krzysztof Burmajster lub Partnerów,
1.4.2. korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisu mechanizmów informatycznych,

1.5. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały wideo, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

1.6. RODO – Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Serwis internetowy WyborKierowcow.pl (zwany dalej: Serwis Wybór Kierowców), udostępniany jest Użytkownikom przez BGG Krzysztof Burmajster, ul. Górnośląska 3/114, 00-443 Warszawa, NIP 526-217-42-70, Regon 014893300 zwany dalej Usługodawcą, Administratorem lub BGG Krzysztof Burmajster.

2.2. Serwis Wybór Kierowców działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.3. Serwis Wybór Kierowców kierowany jest do osób pełnoletnich.

2.4. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania
z Serwisu Wybór Kierowców.

2.5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Wybór Kierowców, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

2.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

3. Zasady korzystania z Serwisu Wybór Kierowców

3.1. W ramach Serwisu Wybór Kierowców Użytkownik może korzystać z Serwisu
w szczególności poprzez zapoznawanie się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Serwisu Wybór Kierowców, aplikacje internetowe lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń

3.2. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od instalacji dodatkowych wtyczek pozwalających na obsługę standardów takich jak Flash, Silverlight, Java itp. lub posiadania konta w serwisach lub usługach zewnętrznych
jak np. Facebook, Disqus, konto poczty e-mail itp.

3.3. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Serwisu Wybór Kierowców odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.

3.4. Do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Serwisie Wybór Kierowców dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika właściwego adresu URL strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej lub odpowiednio uruchomienia aplikacji, natomiast do rozwiązania umowy dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

3.5. W Serwisie prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Serwisie Wybór Kierowców treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe stanowią integralną część Serwisu Wybór Kierowców
i prezentowanych w nim Materiałów.

4. Prawo autorskie i własność intelektualna

4.1. Wszelkie treści opublikowane w ramach Serwisu podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631
j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).

4.2. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści Serwisu w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek zdefiniowany przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku. Dozwolone jest linkowanie bezpośrednio do artykułów serwisu.

4.3. Użytkownik dokonujący publikacji treści w ramach systemu komentarzy lub innych oświadcza, że posiada pełne prawo do wszelkich treści publikowanych przez siebie w Serwisie – w szczególności do tekstów, grafik, filmów.

4.4. Użytkownik oświadcza, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność wynikającą
z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku publikacji w treści
w Serwisie.

4.5. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów w serwisie jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem. Użytkownik zachowuje pełnię praw autorskich do publikowanych przez siebie treści, publikacji dokonuje dobrowolnie i nieodpłatnie, publikacja może być w każdej chwili przez niego odwołana po dokonaniu stosownego zgłoszenia do Administratora.

4.6. Administrator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich przez jego Użytkowników, jednocześnie oferując pełną współpracę w zakresie eliminowania tych treści zgodnie z dyspozycją art. 14 ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 roku.

5. Prawa i obowiązki Użytkownika serwisu Wybór Kierowców

5.1. Internauta uzyskuje status Użytkownika wraz z uruchomieniem w przeglądarce internetowej dowolnej z podstron Serwisu.

5.2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu Wybór Kierowców zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności do:

5.2.1. niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne, dyskryminację rasową, etniczną, ze względu na płeć, wyznanie itd.,

5.2.2. niezamieszczania treści wulgarnych,

5.2.3. niezamieszczania treści powszechnie uznanych za niezgodne z dobrymi obyczajami,

5.2.4. niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających,

5.2.5. niezamieszczania treści zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe
lub adresy mailowe,

5.2.6. nierozpowszechniania treści pornograficznych,

5.2.7. nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej.

5.3. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.

5.4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw
lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

5.5. Użytkownik staje się Użytkownikiem Zarejestrowanym w chwili założenia konta
w Serwisie lub też w chwili publikacji pierwszej treści (np. komentarza) przy użyciu konta założonego w odrębnej usłudze społecznościowej (np. Disqus, Facebook itp.) zintegrowanej z infrastrukturą techniczną Serwisu. Każdy Użytkownik Zarejestrowany jest równocześnie Użytkownikiem.

5.6. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od wszelkich działań, które mogłyby narazić wpłynąć negatywnie na techniczne funkcjonowanie serwisu, w szczególności od spamowania, nieuzgodnionych działań reklamowych oraz zachowań, które mogą zostać uznane za celowe próby destabilizacji działania Serwisu.

5.7. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które będą naruszały niniejszy Regulamin.

5.8. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Serwisu lub określonych funkcji Serwisu Użytkownikom, którzy będą łamali postanowienia Regulaminu, w szczególności poprzez usuwanie lub blokadę kont Użytkowników Zarejestrowanych, jak również określonych adresów IP. Prawo do stosowania niniejszych sankcji nie wymaga dodatkowego uzasadniania podjętej decyzji.

5.9. W przypadku łamania przepisów prawa przez Użytkownika lub działania na szkodę Serwisu, Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia stosownych działań prawnych, w tym udostępniania niezbędnych danych właściwym organom ścigania.

6. Polityka i ochrona prywatności

6.1. Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu Wybór Kierowców
w komputerze Użytkownika zapisywane są informacje tekstowe zwane „cookies” (zwane dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług
w Serwisie Wybór Kierowców. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

6.2. Serwis wykorzystuje pliki cookies własne oraz należące do zewnętrznych podmiotów zgodnie z dyspozycją ustawy Prawo telekomunikacyjne z dn. 16 lipca 2004 roku.

6.3. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

7. Dane osobowe

7.1. Serwis Wybór Kierowców przetwarza dane osobowe tylko, gdy ma do tego podstawę prawną i zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem.

7.2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest BGG Krzysztof Burmajster, o ile odrębny regulamin lub formularz dotyczący danej Usługi nie stanowi inaczej.

7.3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora udostępnionych przez siebie danych osobowych, w ramach i z uwzględnieniem zastrzeżeń niniejszego regulaminu.

7.4. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zewnętrznemu podmiotowi.

7.5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane przetwarzane przez zewnętrzne, połączone z Serwisem usługi.

7.6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, z wyłączeniem danych pozyskiwanych automatycznie przez infrastrukturę Serwisu.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Administrator zastrzega sobie, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie
z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności
w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa.

8.2. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.

8.3. Administrator ma prawo do zaprzestania świadczenia Usług lub modyfikacji Serwisu oraz wprowadzenia nowych Usług do Serwisu.

8.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich wynikające
z bezprawnego dostępu do ogółu danych osobowych lub też danych Użytkowników.

8.5. Korzystanie z Serwisu, zarówno przez Użytkownika, jak i Użytkownika Zarejestrowanego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

8.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.