Wzorce pismWniosek o wymianę zagranicznego prawa jazdy na polskie - wzór

Wniosek o wymianę zagranicznego prawa jazdy na polskie – wzór

Co musi zrobić obcokrajowiec, aby wymienić prawo jazdy na polską wersję tego dokumentu? Oto wszystkie niezbędne warunki do spełnienia przez cudzoziemca oraz szczegóły wniosku, jaki trzeba złożyć w odpowiednim urzędzie.

Podstawowy warunek do wymiany prawa jazdy na polską wersję

Podstawowym warunkiem do spełnienia przez obcokrajowca jest przebywanie na terytorium Polski minimum 185 dni. Dopiero po tym czasie cudzoziemiec może starać się o polską wersję prawa jazdy.

Czy zagraniczne prawo jazdy trzeba wymieniać na polską wersję?

Jeśli państwo, z którego pochodzi obcokrajowiec, jest członkiem Unii Europejskiej, to nie ma potrzeby wymiany prawa jazdy na polską wersję. Jednak żeby taki dokument obowiązywał, musi być ważny.

Jeśli obcokrajowiec pochodzi z kraju nienależącego do Unii Europejskiej, to prawa jazdy nie można wymienić. Cudzoziemiec w takim wypadku musi przystąpić do egzaminu teoretycznego, aby otrzymać polską wersję dokumentu.

Wniosek o wymianę zagranicznego prawa jazdy na polskie

Jak wspomniano wyżej, składający wniosek cudzoziemiec musi przebywać w Polsce co najmniej 185 dni. Po tym czasie obcokrajowiec może pójść do urzędu złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy. We wniosku trzeba wpisać: dane personalne (część A), szczegóły aktualnego prawa jazdy (część B), cel wniosku i załączniki (część C) oraz oświadczenia (część G).

Wniosek o wymianę zagranicznego prawa jazdy na polskie – PLIK DO POBRANIA

Wniosek o wymianę zagranicznego prawa jazdy na polskie – wzór (PDF)

Wraz z wnioskiem trzeba dostarczyć m.in.:

  • aktualne zdjęcie;
  • paszport, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, polski dokument tożsamości cudzoziemca lub zgodę na pobyt tolerowany;
  • dokument potwierdzający adres zameldowania (np. dowód osobisty, kartę pobytu albo zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały albo czasowy);
  • ksero zagranicznego prawa jazdy.

Jeśli zagraniczne prawo jazdy już straciło ważność, to dodatkowo jest wymagane orzeczenie lekarskie informujące o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem oraz orzeczenie psychologiczne (tylko w przypadku kategorii C i D).

Wymiana prawa jazdy: kiedy trzeba to zrobić? Koszty i terminy

Czynności po złożeniu wniosku

Po akceptacji w urzędzie wszystkich dokumentów, obcokrajowiec otrzymuje numer PKK (Profil Kandydata na Kierowcę). Następnie musi zapisać się na egzamin teoretyczny w najbliższym ośrodku. Po zdaniu tego testu, ośrodek przesyła urzędowi potwierdzenie kwalifikacji.

Ostatnim krokiem jest zapłacenie za wydanie polskiego prawa jazdy. Koszt wynosi 100,50 złotych. Czas oczekiwania na odbiór gotowego dokumentu trwa zazwyczaj 2 tygodnie. Przy odbiorze cudzoziemiec musi zwrócić swoje zagraniczne prawo jazdy – inaczej nie otrzyma polskiego odpowiednika.

Zobacz także:

Jak sprawdzić status prawa jazdy?

Wzór wniosku o wydanie prawa jazdy

Wzór wniosku o wymianę prawa jazdy

1 KOMENTARZ

NEWSY
Polecane
Wybór redakcji