PoradyPoradyKto nie może ubiegać się o prawo jazdy?

Kto nie może ubiegać się o prawo jazdy?

Polskie przepisy jasno określają, w jakich przypadkach prawo jazdy nie może zostać wydane. Lista wcale nie jest taka krótka. Dowiedz się więcej na ten temat.

Szukając przepisów dotyczących uprawnień do prowadzenia samochodu, należy zajrzeć do Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Określa ona w sposób jednoznaczny, jakie warunki musi spełnić kierowca, aby legalnie poruszać się autem po drogach publicznych, jak również wskazuje, kto nie może otrzymać prawa jazdy.

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 tego aktu prawnego, kierującym pojazdem może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek oraz jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym, a także spełnia jeden z następujących warunków:

  • posiada umiejętność kierowania pojazdem w sposób niezagrażający bezpieczeństwu, nieutrudniający ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz odpowiedni dokument stwierdzający posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem;
  • odbywa w ramach szkolenia naukę jazdy;
  • zdaje egzamin państwowy.

Chcąc poznać odpowiedź na postawione w tytule pytanie, należy przejść do art. 12 ust. 1 omawianej ustawy. Czytamy w nim, że prawo jazdy nie może być wydane osobie:

  • u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
  • w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu;
  • w stosunku do której wydano decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy – w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji;
  • posiadającej inny dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym;
  • która uzyskała za granicą prawo jazdy, a to prawo jazdy zostało zatrzymane – w okresie obowiązywania zatrzymania prawa jazdy;
  • której prawo jazdy zostało wymienione w trybie art. 97 ust. 1 i 2;
  • która rozpoczęła w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, procedurę wymiany prawa jazdy na krajowe prawo jazdy lub procedurę wydania wtórnika polskiego krajowego prawa jazdy.

Zobacz także:

Wniosek o wydanie prawa jazdy: wzór dokumentu, opłaty, PKK

Wymiana prawa jazdy: kiedy trzeba to zrobić? Koszty i terminy

Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji