PoradyPoradyPodatek od środków transportowych 2024 – co warto wiedzieć?

Podatek od środków transportowych 2024 – co warto wiedzieć?

Podatek od środków transportowych dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Sprawdź, kto i kiedy musi płacić podatek drogowy w 2024 roku.

Podatek od środków transportowych, nazywany także podatkiem drogowym, należy do grupy podatków lokalnych, czyli takich, które opłaca się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika, a nie w urzędzie skarbowym. Oznacza to, że wpływy z tego podatku nie trafiają do budżetu państwa, lecz stanowią dochody gmin. Szczegółowe przepisy dotyczące podatku od środków transportowych są zawarte w Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Jakie pojazdy podlegają opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych?

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportu podlegają:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
 • autobusy.

Od podatku od środków transportu są zwolnione:

 • pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
 • środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
 • środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (pod warunkiem wzajemności).

Dodatkowo rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż te określone powyżej, z wyjątkiem zwolnień dotyczących:

 • samochodów ciężarowych o dmc równej lub wyższej niż 12 ton,
 • ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dmc zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
 • przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dmc równą lub wyższą niż 12 ton.

Kto płaci podatek od środków transportowych?

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na:

 • osobach fizycznych będących właścicielami środków transportowych;
 • osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych.

Przepisy ustawy wskazują również, że tak samo jak właścicieli traktuje się:

 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany;
 • posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Ponadto jeśli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

Wymienione wyżej podmioty są obowiązane:

 • składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 • odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności;
 • wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych – bez wezwania – na rachunek budżetu właściwej gminy.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych powstaje:

 • od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany w Polsce;
 • od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty;
 • od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych wygasa:

 • z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany;
 • z końcem miesiąca, w którym wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu;
 • z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Kiedy trzeba opłacać podatek od środków transportowych – terminy płatności

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego. Pierwszą ratę należy opłacić w terminie do dnia 15 lutego, a drugą – do dnia 15 września każdego roku. Są jednak dwa wyjątki od tej reguły:

 • Jeśli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
  • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata;
  • do dnia 15 września danego roku – II rata.
 • Jeśli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Natomiast w przypadku, gdy obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Stawki podatku od środków transportowych

Wysokość stawek podatku od środków transportowych jest określana przez radę gminy w drodze uchwały. W myśl obowiązujących przepisów stawka podatku od jednego środka transportu na 2024 r. nie może przekroczyć:

 • od samochodu ciężarowego o dmc powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1173,19 zł;
 • od samochodu ciężarowego o dmc powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1957,12 zł;
 • od samochodu ciężarowego o dmc powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 2348,52 zł;
 • od samochodu ciężarowego o dmc równej lub wyższej niż 12 ton – 4481,57 zł;
 • od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dmc zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 2739,90 zł;
 • od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dmc zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie – 3463,95 zł;
 • od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dmc zespołu pojazdów powyżej 36 ton – 4481,57 zł;
 • od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dmc od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 2348,52 zł;
 • od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dmc równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie, z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 2739,90 zł;
 • od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dmc powyżej 36 ton, z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 3463,95 zł;
 • od autobusu z liczbą miejsc do siedzenia (poza miejscem kierowcy)mniejszą niż 22 miejsca – 2773,16 zł;
 • od autobusu z liczbą miejsc do siedzenia (poza miejscem kierowcy)równą lub większą niż 22 miejsca – 3506,02 zł.

Jak i gdzie złożyć deklarację podatkową?

W każdym roku podatkowym podmiot zobowiązany do zapłaty podatku od środków transportowych musi złożyć deklarację sporządzoną na formularzu DT-1 wraz z załącznikiem DT-1A (liczba załączników zależy od liczby środków transportowych). Nie trzeba jednak robić tego osobiście, bowiem dokumenty mogą być składane właściwemu organowi podatkowemu również za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu.

W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Podatek od środków transportowych – wzór deklaracji

Formularz DT-1 – PDF do pobrania

Formularz DT-1A – PDF do pobrania

NEWSY
Polecane
Wybór redakcji