Znaki drogoweZnaki zakazu: opis, wygląd i znaczenie według kodeksu drogowego

Znaki zakazu: opis, wygląd i znaczenie według kodeksu drogowego

Pełna lista znaków zakazu: Opis, wygląd, ikony graficzne i znaczenie według kodeksu drogowego.

Znaki zakazu wyrażają ustalenia organizacji ruchu w postaci ograniczenia poruszania się pojazdów lub zabronienia wykonania określonych manewrów. Obowiązują one na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Wszystkie z wyjątkiem znaków B-20 „Stop”, B-39 „Strefa ograniczonego postoju” i B-43 „Strefa ograniczonej prędkości” mają kształt koła z czerwoną obwódką i białym tłem lub niebieskim tłem. W Europie stosowany jest jednolity system symboli zgodny z tzw. Konwencją Wiedeńską (Konwencja o znakach i sygnałach drogowych, sporządzona w Wiedniu 8 listopada 1968 r.) dopuszczającą oprócz kolorystyki stosowanej w Polsce, także kolor żółty w miejscu białego.

Znaki zakazu z opisem – pełna lista

Znak Znaczenie
Znak B-1
Zakaz ruchu w obu kierunkach
Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni. Umieszczona pod znakiem B-1 tabliczka z napisem „Nie dotyczy” wraz z symbolem pojazdu lub wyrażeniem określającym pojazd wskazuje, że zakaz nie dotyczy pojazdu określonego tabliczką.
Znak B-2
Zakaz wjazdu
Oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia. Zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Umieszczona pod znakiem B-2 tabliczka z napisem „Nie dotyczy” wraz z symbolem pojazdu lub wyrażeniem określającym pojazd wskazuje, że zakaz nie dotyczy pojazdu określonego tabliczką.
Znak B-3
Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych
Oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych; zakaz nie dotyczy motocykli jednośladowych.
Znak B-3a
Zakaz wjazdu autobusów
Oznacza zakaz ruchu autobusów.
Znak B-4
Zakaz wjazdu motocykli
Oznacza zakaz ruchu motocykli
Znak B-5
Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
Oznacza zakaz ruchu:
1) samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t;
2) ciągników samochodowych;
3) pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t;
4) ciągników rolniczych;
5) pojazdów wolnobieżnych.
Określona na znaku B-5 albo na tabliczce umieszczonej pod nim masa oznacza, że zakaz dotyczy pojazdu (zespołu pojazdów), którego dopuszczalna masa całkowita przekracza masę podaną na znaku albo na tabliczce.
Znak B-6
Zakaz wjazdu ciągników rolniczych
Oznacza zakaz ruchu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych
Znak B-7
Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą
Oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych z przyczepą (przyczepami). Zakaz nie dotyczy pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą. Określona na znaku B-7 lub na tabliczce umieszczonej pod nim masa dotyczy dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, a w razie ciągnięcia dwóch przyczep – sumy ich mas.
Znak B-8
Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych
Oznacza zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych oraz jeźdźców i poganiaczy.
Znak B-9
Zakaz wjazdu rowerów
Oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu rowerów.
Znak B-10
Zakaz wjazdu motorowerów
Oznacza zakaz ruchu motorowerów.
Znak B-11
Zakaz wjazdu wózków rowerowych
Oznacza zakaz ruchu wózków rowerowych.
Znak B-12
Zakaz wjazdu wózków ręcznych
Oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych przeznaczonych do używania na jezdni, prowadzonych, ciągniętych lub pchanych.
Znak B-13
Zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towary niebezpieczne klas: 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 lub gazy palne klasy 2 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.
Znak B-13a
Zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi
Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towary niebezpieczne w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-31 z literą B, C, D lub E oznaczającą kategorię tunelu lub tabliczka z odpowiednim napisem wskazuje, że zakaz dotyczy tylko określonych klas lub grup towarów niebezpiecznych lub określonego sposobu przewozu tych towarów.
Znak B-14
Zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę
Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towary niebezpieczne klas: 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8, gazy trujące lub gazy żrące klasy 2, lub towary niebezpieczne zagrażające środowisku klasy 9 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.
Umieszczone na jednej tarczy 2 lub 3 symbole znaków od B-3 do B-14 mają takie samo znaczenie jak znaki pojedyncze.

Znak B-15
Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad …… m
Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których szerokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
Znak B-16
Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad …… m
Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
Znak B-17
Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad …… m
Oznacza zakaz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
Znak B-18
Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ….. t
Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku; w przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy.
Znak B-19
Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ….. t
Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których nacisk osi jest większy od nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku; w przypadku osi wielokrotnej nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej niż 80% masy podanej na znaku. Jeżeli na znaku B-19 podano wartość 8 t lub 10 t, oznacza to dopuszczalny nacisk osi pojedynczej odpowiadający masie do 8 t lub 10 t, a osi wielokrotnej – odpowiednio większej masie, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów poruszających się po drogach.
Znak B-20
Stop
Oznacza:
1) zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem;
2) obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą.
Zatrzymanie powinno nastąpić w wyznaczonym w tym celu miejscu, a w razie jego braku – w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem. Znak B-20 umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został ustawiony. Przepisy te stosuje się odpowiednio do znaku umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu. Umieszczona pod znakiem B-20 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.
Znak B-21
Zakaz skręcania w lewo
Zabrania skręcania w lewo oraz zawracania. Zakaz obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-21 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Umieszczona pod znakiem tabliczka z napisem „Nie dotyczy” wraz z symbolem pojazdu lub wyrażeniem określającym pojazd wskazuje, że zakaz nie dotyczy pojazdu określonego tabliczką.
Znak B-22
Zakaz skręcania w prawo
Zabrania skręcania w prawo i obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-22 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Umieszczona pod znakiem tabliczka z napisem „Nie dotyczy” wraz z symbolem pojazdu lub wyrażeniem określającym pojazd wskazuje, że zakaz nie dotyczy pojazdu określonego tabliczką.
Znak B-23
Zakaz zawracania
Zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.
Znak B-24
Koniec zakazu zawracania
Oznacza odwołanie zakazu zawracania przed skrzyżowaniem.
Znak B-25
Zakaz wyprzedzania
Zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych. Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka:
1) T-23a – motocykl,
2) T-23b – samochód ciężarowy, pojazd specjalny, pojazd używany do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz ciągnik samochodowy,
3) T-23c – ciągnik rolniczy i pojazd wolnobieżny,
4) T-23d – pojazd silnikowy z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą,
5) T-23e – pojazd z przyczepą kempingową,
6) T-23f – autobus,
7) T-23g – trolejbus,
8) T-23h – pojazd przewożący towary niebezpieczne,
9) T-23i – pojazd przewożący towary wybuchowe lub łatwo zapalne,
10) T-23j – pojazd przewożący towary, które mogą skazić wodę,
wskazuje, że zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce.
Znak B-26
Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe
Zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych kierującemu:
1) samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t;
2) ciągnikiem samochodowym;
3) pojazdem specjalnym lub używanym do celów specjalnych – o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.
Znak B-27
Koniec zakazu wyprzedzania
Oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-25.
Znak B-28
Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe
Oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-26.
Znak B-29
Zakaz używania sygnałów dźwiękowych
Zabrania używania tych sygnałów, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu.
Znak B-30
Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych
Oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-29.
Znak B-31
Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka
Zabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się.
Znak B-32
Stój – kontrola celna
Oznacza obowiązek zatrzymania się do kontroli celnej.  Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest ono wyznaczone – przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.
Znak B-32a
Stój – Kontrola graniczna
Oznacza obowiązek zatrzymania się do kontroli granicznej.  Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest ono wyznaczone – przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.
Znak B-32b
Stój – Rogatka uszkodzona
Oznacza obowiązek zatrzymania się przed uszkodzoną rogatką. Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest ono wyznaczone – przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.
Znak B-32c
Stój – Sygnalizacja uszkodzona
Oznacza obowiązek zatrzymania się przed uszkodzonym sygnalizatorem. Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest ono wyznaczone – przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.
Znak B-32d
Stój –  Wjazd na prom
Oznacza obowiązek zatrzymania się przed wjazdem na prom. Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest ono wyznaczone – przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.
Znak B-32e
Stój – Kontrola drogowa
Oznacza obowiązek zatrzymania się do kontroli drogowej. Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest ono wyznaczone – przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.
Znak B-32f
Stój –  Pobór opłat
Oznacza obowiązek zatrzymania się przed bramką poboru opłat. Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest ono wyznaczone – przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.
Znak B-33
Ograniczenie prędkości
Oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Dopuszczalna prędkość określona na znaku obowiązuje do:
1) najbliższego skrzyżowania, z wyjątkiem skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią.
2) wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości znakiem B-33 lub B-43 „strefa ograniczonej prędkości”;
3) umieszczenia znaku D-40 oznaczającego początek strefy zamieszkania;
4) umieszczenia znaków oznaczających odpowiednio początek lub koniec obszaru zabudowanego;
5) znaku B-34 „koniec ograniczenia prędkości”.
Umieszczona pod znakiem B-33 tabliczka wskazuje, że ograniczenie prędkości dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce. Znak B-33, określający dopuszczalną prędkość większą niż 50 km/h, umieszczony na obszarze zabudowanym, dotyczy samochodu osobowego, motocykla i samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem:
1) pojazdu przewożącego towary niebezpieczne;
2) pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia kierującego;
3) pojazdu holującego pojazd silnikowy;
4) motocykla, którym przewozi się dziecko w wieku do lat 7;
5) samochodu ciężarowego przewożącego osoby poza kabiną kierowcy.
Znak B-34
Koniec ograniczenia prędkości
Oznacza odwołanie ograniczenia prędkości wprowadzonego znakiem B-33.
Znak B-35
Zakaz postoju
Oznacza zakaz postoju pojazdu. Dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce. Zakaz wyrażony znakiem B-35:
1) dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie;
2) dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy;
3) nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego.
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-24 wskazuje, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony tym znakiem, zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela.
Umieszczone pod znakiem tabliczki wskazują:
1) T-25a – początek zakazu wyrażonego znakiem;
2) T-25b – kontynuację zakazu wyrażonego znakiem;
3) T-25c – odwołanie zakazu wyrażonego znakiem.
Znak B-35 wraz z tabliczką T-26 umieszczony na placu równolegle do krawędzi jezdni oznacza, że zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy strony placu, przy której został ustawiony.
Znak B-36
Zakaz zatrzymywania się
Oznacza zakaz zatrzymania pojazdu. Zakaz wyrażony znakiem B-36:
1) dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie;
2) dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy;
3) nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego.
Jeżeli zakaz nie jest uprzednio odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu, to obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania lub do miejsca umieszczenia znaku B-35. Nie dotyczy to skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią.
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-24 wskazuje, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony tym znakiem, zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela.
Umieszczone pod znakiem tabliczki wskazują:
1) T-25a – początek zakazu wyrażonego znakiem;
2) T-25b – kontynuację zakazu wyrażonego znakiem;
3) T-25c – odwołanie zakazu wyrażonego znakiem.
Znak B-36 wraz z tabliczką T-26 umieszczony na placu równolegle do krawędzi jezdni oznacza, że zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy strony placu, przy której został ustawiony.
Znak B-37
Zakaz postoju w dni nieparzyste
Oznacza zakaz postoju pojazdów w nieparzyste dni miesiąca. Zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24.
Umieszczone pod znakiem tabliczki wskazują:
1) T-25a – początek zakazu wyrażonego znakiem;
2) T-25b – kontynuację zakazu wyrażonego znakiem;
3) T-25c – odwołanie zakazu wyrażonego znakiem.
Znak B-37 wraz z tabliczką T-26 umieszczony na placu równolegle do krawędzi jezdni oznacza, że zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy strony placu, przy której został ustawiony.
Znak B-38
Zakaz postoju w dni parzyste
Oznacza zakaz postoju pojazdów w nieparzyste dni miesiąca. Zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24.
Umieszczone pod znakiem tabliczki wskazują:
1) T-25a – początek zakazu wyrażonego znakiem;
2) T-25b – kontynuację zakazu wyrażonego znakiem;
3) T-25c – odwołanie zakazu wyrażonego znakiem.
Znak B-38 wraz z tabliczką T-26 umieszczony na placu równolegle do krawędzi jezdni oznacza, że zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy strony placu, przy której został ustawiony.
Znak B-39
Strefa ograniczonego postoju
Oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku.
Znak B-39 nie dotyczy:
1) pojazdu komunikacji publicznej zatrzymującego się na wyznaczonym dla niego miejscu;
2) pojazdu zatrzymującego się w miejscu oznaczonym znakiem D-18, D-18a, D-18b lub D-44;
3) pojazdu unieruchomionego ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego;
4) autobusu szkolnego.
Znak B-40
Koniec strefy ograniczonego postoju
Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju.
Znak B-41
Zakaz ruchu pieszych
Oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.
Znak B-42
Koniec zakazów
Oznacza odwołanie zakazów wyrażonych znakami: B-23, B-25, B-26, B-29 i B-33.
Znak B-43
Strefa ograniczonej prędkości
Oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.  Znak B-43, określający dopuszczalną prędkość mniejszą lub równą 30 km/h, oznacza ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.
Znak B-44
Koniec strefy ograniczonej prędkości
Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.

Znaki zakazu w postaci znaków świetlnych, na których symbole barwy białej znajdują się na czarnym tle, mają takie samo znaczenie, jak znaki w postaci tarcz z czarnymi symbolami. Przepis ten stosuje się odpowiednio do symboli i napisów na tabliczkach pod znakami.

Zobacz również:

Znaki nakazu – opis, wygląd, znaczenie

1 KOMENTARZ

NEWSY
Polecane
Wybór redakcji