Pełna lista znaków zakazu. Ich opis, wygląd, ikony graficzne i znaczenie według kodeksu drogowego.

Znaki zakazu wyrażają ustalenia organizacji ruchu w postaci ograniczenia poruszania się pojazdów lub zabronienia wykonania określonych manewrów. Obowiązują one na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

NASZ SKLEP

Wszystkie z wyjątkiem znaków B-20 „Stop”, B-39 „Strefa ograniczonego postoju” i B-43 „Strefa ograniczonej prędkości” mają kształt koła z czerwoną obwódką i białym tłem lub niebieskim tłem. W Europie stosowany jest jednolity system symboli zgodny z tzw. Konwencją Wiedeńską (Konwencja o znakach i sygnałach drogowych, sporządzona w Wiedniu 8 listopada 1968 r.) dopuszczającą oprócz kolorystyki stosowanej w Polsce, także kolor żółty w miejscu białego.

Znaki nakazu z opisem

Ikona znakuSymbolOpisZnaczenie
Znak B-1Zakaz ruchu w obu kierunkachOznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni. Umieszczona pod znakiem B-1 tabliczka z napisem „Nie dotyczy” wraz z symbolem pojazdu lub wyrażeniem określającym pojazd wskazuje, że zakaz nie dotyczy pojazdu określonego tabliczką.
Znak B-2Zakaz wjazduOznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia. Zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Umieszczona pod znakiem B-2 tabliczka z napisem „Nie dotyczy” wraz z symbolem pojazdu lub wyrażeniem określającym pojazd wskazuje, że zakaz nie dotyczy pojazdu określonego tabliczką.
Znak B-3Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowychOznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych; zakaz nie dotyczy motocykli jednośladowych.
Znak B-3aZakaz wjazdu autobusówOznacza zakaz ruchu autobusów.
Znak B-4Zakaz wjazdu motocykliOznacza zakaz ruchu motocykli
Znak B-5Zakaz wjazdu samochodów ciężarowychOznacza zakaz ruchu:
1) samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t;
2) ciągników samochodowych;
3) pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t;
4) ciągników rolniczych;
5) pojazdów wolnobieżnych.
Określona na znaku B-5 albo na tabliczce umieszczonej pod nim masa oznacza, że zakaz dotyczy pojazdu (zespołu pojazdów), którego dopuszczalna masa całkowita przekracza masę podaną na znaku albo na tabliczce.
Znak B-6Zakaz wjazdu ciągników rolniczychOznacza zakaz ruchu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych
Znak B-7Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepąOznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych z przyczepą (przyczepami). Zakaz nie dotyczy pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą. Określona na znaku B-7 lub na tabliczce umieszczonej pod nim masa dotyczy dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, a w razie ciągnięcia dwóch przyczep – sumy ich mas.
Znak B-8Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowychOznacza zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych oraz jeźdźców i poganiaczy.
Znak B-9Zakaz wjazdu rowerówOznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu rowerów.
Znak B-10Zakaz wjazdu motorowerówOznacza zakaz ruchu motorowerów.
Znak B-11Zakaz wjazdu wózków rowerowychOznacza zakaz ruchu wózków rowerowych.
Znak B-12Zakaz wjazdu wózków ręcznychOznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych przeznaczonych do używania na jezdni, prowadzonych, ciągniętych lub pchanych.
Znak B-13Zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymiOznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towary niebezpieczne klas: 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 lub gazy palne klasy 2 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.
Znak B-13aZakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymiOznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towary niebezpieczne w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-31 z literą B, C, D lub E oznaczającą kategorię tunelu lub tabliczka z odpowiednim napisem wskazuje, że zakaz dotyczy tylko określonych klas lub grup towarów niebezpiecznych lub określonego sposobu przewozu tych towarów.
Znak B-14Zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodęOznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towary niebezpieczne klas: 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8, gazy trujące lub gazy żrące klasy 2, lub towary niebezpieczne zagrażające środowisku klasy 9 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.
Umieszczone na jednej tarczy 2 lub 3 symbole znaków od B-3 do B-14 mają takie samo znaczenie jak znaki pojedyncze.

Znak B-15Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad …… mOznacza zakaz ruchu pojazdów, których szerokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
Znak B-16Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad …… mOznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
Znak B-17Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad …… mOznacza zakaz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
Znak B-18Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ….. tOznacza zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku; w przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy.
Znak B-19Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ….. tOznacza zakaz ruchu pojazdów, których nacisk osi jest większy od nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku; w przypadku osi wielokrotnej nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej niż 80% masy podanej na znaku. Jeżeli na znaku B-19 podano wartość 8 t lub 10 t, oznacza to dopuszczalny nacisk osi pojedynczej odpowiadający masie do 8 t lub 10 t, a osi wielokrotnej – odpowiednio większej masie, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów poruszających się po drogach.
Znak B-20StopOznacza:
1) zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem;
2) obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą.
Zatrzymanie powinno nastąpić w wyznaczonym w tym celu miejscu, a w razie jego braku – w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem. Znak B-20 umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został ustawiony. Przepisy te stosuje się odpowiednio do znaku umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu. Umieszczona pod znakiem B-20 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.
Znak B-21Zakaz skręcania w lewoZabrania skręcania w lewo oraz zawracania. Zakaz obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-21 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Umieszczona pod znakiem tabliczka z napisem „Nie dotyczy” wraz z symbolem pojazdu lub wyrażeniem określającym pojazd wskazuje, że zakaz nie dotyczy pojazdu określonego tabliczką.
Znak B-22Zakaz skręcania w prawoZabrania skręcania w prawo i obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-22 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Umieszczona pod znakiem tabliczka z napisem „Nie dotyczy” wraz z symbolem pojazdu lub wyrażeniem określającym pojazd wskazuje, że zakaz nie dotyczy pojazdu określonego tabliczką.
Znak B-23Zakaz zawracaniaZabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.
Znak B-24Koniec zakazu zawracaniaOznacza odwołanie zakazu zawracania przed skrzyżowaniem.
Znak B-25Zakaz wyprzedzaniaZabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych. Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka:
1) T-23a – motocykl,
2) T-23b – samochód ciężarowy, pojazd specjalny, pojazd używany do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz ciągnik samochodowy,
3) T-23c – ciągnik rolniczy i pojazd wolnobieżny,
4) T-23d – pojazd silnikowy z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą,
5) T-23e – pojazd z przyczepą kempingową,
6) T-23f – autobus,
7) T-23g – trolejbus,
8) T-23h – pojazd przewożący towary niebezpieczne,
9) T-23i – pojazd przewożący towary wybuchowe lub łatwo zapalne,
10) T-23j – pojazd przewożący towary, które mogą skazić wodę,
wskazuje, że zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce.
Znak B-26Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężaroweZabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych kierującemu:
1) samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t;
2) ciągnikiem samochodowym;
3) pojazdem specjalnym lub używanym do celów specjalnych – o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.
Znak B-27Koniec zakazu wyprzedzaniaOznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-25.
Znak B-28Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężaroweOznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-26.
Znak B-29Zakaz używania sygnałów dźwiękowychZabrania używania tych sygnałów, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu.
Znak B-30Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowychOznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-29.
Znak B-31Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwkaZabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się.
Znak B-32Stój – kontrola celnaOznacza obowiązek zatrzymania się do kontroli celnej.  Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest ono wyznaczone – przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.
Znak B-32aStój – Kontrola granicznaOznacza obowiązek zatrzymania się do kontroli granicznej.  Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest ono wyznaczone – przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.
Znak B-32bStój   Rogatka uszkodzonaOznacza obowiązek zatrzymania się przed uszkodzoną rogatką. Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest ono wyznaczone – przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.
Znak B-32cStój  – Sygnalizacja uszkodzonaOznacza obowiązek zatrzymania się przed uszkodzonym sygnalizatorem. Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest ono wyznaczone – przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.
Znak B-32dStój –  Wjazd na promOznacza obowiązek zatrzymania się przed wjazdem na prom. Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest ono wyznaczone – przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.
Znak B-32eStój –  Kontrola drogowaOznacza obowiązek zatrzymania się do kontroli drogowej. Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest ono wyznaczone – przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.
Znak B-32fStój –  Pobór opłatOznacza obowiązek zatrzymania się przed bramką poboru opłat. Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest ono wyznaczone – przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.
Znak B-33Ograniczenie prędkościOznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Dopuszczalna prędkość określona na znaku obowiązuje do:
1) najbliższego skrzyżowania, z wyjątkiem skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią.
2) wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości znakiem B-33 lub B-43 „strefa ograniczonej prędkości”;
3) umieszczenia znaku D-40 oznaczającego początek strefy zamieszkania;
4) umieszczenia znaków oznaczających odpowiednio początek lub koniec obszaru zabudowanego;
5) znaku B-34 „koniec ograniczenia prędkości”.
Umieszczona pod znakiem B-33 tabliczka wskazuje, że ograniczenie prędkości dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce. Znak B-33, określający dopuszczalną prędkość większą niż 50 km/h, umieszczony na obszarze zabudowanym, dotyczy samochodu osobowego, motocykla i samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem:
1) pojazdu przewożącego towary niebezpieczne;
2) pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia kierującego;
3) pojazdu holującego pojazd silnikowy;
4) motocykla, którym przewozi się dziecko w wieku do lat 7;
5) samochodu ciężarowego przewożącego osoby poza kabiną kierowcy.
Znak B-34Koniec ograniczenia prędkościOznacza odwołanie ograniczenia prędkości wprowadzonego znakiem B-33.
Znak B-35Zakaz postojuOznacza zakaz postoju pojazdu. Dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce. Zakaz wyrażony znakiem B-35:
1) dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie;
2) dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy;
3) nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego.
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-24 wskazuje, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony tym znakiem, zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela.
Umieszczone pod znakiem tabliczki wskazują:
1) T-25a – początek zakazu wyrażonego znakiem;
2) T-25b – kontynuację zakazu wyrażonego znakiem;
3) T-25c – odwołanie zakazu wyrażonego znakiem.
Znak B-35 wraz z tabliczką T-26 umieszczony na placu równolegle do krawędzi jezdni oznacza, że zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy strony placu, przy której został ustawiony.
Znak B-36Zakaz zatrzymywania sięOznacza zakaz zatrzymania pojazdu. Zakaz wyrażony znakiem B-36:
1) dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie;
2) dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy;
3) nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego.
Jeżeli zakaz nie jest uprzednio odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu, to obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania lub do miejsca umieszczenia znaku B-35. Nie dotyczy to skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią.
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-24 wskazuje, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony tym znakiem, zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela.
Umieszczone pod znakiem tabliczki wskazują:
1) T-25a – początek zakazu wyrażonego znakiem;
2) T-25b – kontynuację zakazu wyrażonego znakiem;
3) T-25c – odwołanie zakazu wyrażonego znakiem.
Znak B-36 wraz z tabliczką T-26 umieszczony na placu równolegle do krawędzi jezdni oznacza, że zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy strony placu, przy której został ustawiony.
Znak B-37Zakaz postoju w dni nieparzysteOznacza zakaz postoju pojazdów w nieparzyste dni miesiąca. Zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24.
Umieszczone pod znakiem tabliczki wskazują:
1) T-25a – początek zakazu wyrażonego znakiem;
2) T-25b – kontynuację zakazu wyrażonego znakiem;
3) T-25c – odwołanie zakazu wyrażonego znakiem.
Znak B-37 wraz z tabliczką T-26 umieszczony na placu równolegle do krawędzi jezdni oznacza, że zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy strony placu, przy której został ustawiony.
Znak B-38Zakaz postoju w dni parzysteOznacza zakaz postoju pojazdów w nieparzyste dni miesiąca. Zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24.
Umieszczone pod znakiem tabliczki wskazują:
1) T-25a – początek zakazu wyrażonego znakiem;
2) T-25b – kontynuację zakazu wyrażonego znakiem;
3) T-25c – odwołanie zakazu wyrażonego znakiem.
Znak B-38 wraz z tabliczką T-26 umieszczony na placu równolegle do krawędzi jezdni oznacza, że zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy strony placu, przy której został ustawiony.
Znak B-39Strefa ograniczonego postojuOznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku.
Znak B-39 nie dotyczy:
1) pojazdu komunikacji publicznej zatrzymującego się na wyznaczonym dla niego miejscu;
2) pojazdu zatrzymującego się w miejscu oznaczonym znakiem D-18, D-18a, D-18b lub D-44;
3) pojazdu unieruchomionego ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego;
4) autobusu szkolnego.
Znak B-40Koniec strefy ograniczonego postojuOznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju.
Znak B-41Zakaz ruchu pieszychOznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.
Znak B-42Koniec zakazówOznacza odwołanie zakazów wyrażonych znakami: B-23, B-25, B-26, B-29 i B-33.
Znak B-43Strefa ograniczonej prędkościOznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.  Znak B-43, określający dopuszczalną prędkość mniejszą lub równą 30 km/h, oznacza ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.
Znak B-44Koniec strefy ograniczonej prędkościOznacza wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.

Znaki zakazu w postaci znaków świetlnych, na których symbole barwy białej znajdują się na czarnym tle, mają takie samo znaczenie, jak znaki w postaci tarcz z czarnymi symbolami. Przepis ten stosuje się odpowiednio do symboli i napisów na tabliczkach pod znakami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj