Znaki drogoweZnaki nakazu – opis, wygląd, znaczenie

Znaki nakazu – opis, wygląd, znaczenie

Pełna lista znaków nakazu. Opis, ich wygląd, ikony graficzne i znaczenie według kodeksu drogowego.

Znaki nakazu wyrażają ustalenia organizacji ruchu w postaci wskazania wymaganego sposobu jazdy oraz obowiązków uczestnika ruchu.

Wszystkie z wyjątkiem znaku C-17 mają kształt koła z błękitnym tłem i białym obrazem. W całej Europie stosowany jest jednolity system symboli zgodny z tzw. konwencją wiedeńską. (Konwencja o znakach i sygnałach drogowych, sporządzona w Wiedniu 8 listopada 1968 r.)

Pod znakami nakazu mogą być umieszczone tabliczki dopuszczające odstępstwa od stosowania się do znaku dla niektórych uczestników ruchu.

Znaki nakazu z opisem

Znak Znaczenie
Znak C-1
Nakaz jazdy w prawo przed znakiem
Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo przed znakiem.
Znak C-2
Nakaz jazdy w prawo za znakiem
Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo za znakiem.
Znak C-3
Nakaz jazdy w lewo przed znakiem
Zobowiązuje kierującego do jazdy w lewo przed znakiem.
Znak C-4
Nakaz jazdy w lewo za znakiem
Zobowiązuje kierującego do jazdy w lewo za znakiem.
Znak C-5
Nakaz jazdy prosto
Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto.
Znak C-6
Nakaz jazdy prosto lub w prawo
Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto lub w prawo.
Znak C-7
Nakaz jazdy prosto lub w lewo
Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto lub w lewo.
Znak C-8
Nakaz jazdy w prawo lub w lewo
Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo lub w lewo.
Znak C-9
Nakaz jazdy z prawej strony znaku
Zobowiązuje kierującego do jazdy z prawej strony znaku.
Znak C-10
Nakaz jazdy z lewej strony znaku
Zobowiązuje kierującego do jazdy z lewej strony znaku.
Znak C-11
Nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku
Zobowiązuje kierującego do jazdy z prawej lub z lewej strony znaku.
Znak C-12
Ruch okrężny
Oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku. (Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7 oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu
przed kierującym wjeżdżającym lub wchodzącym na to skrzyżowanie).
Znak C-13
Droga dla rowerów
Oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym oni poruszają się lub zamierzają skręcić.
Znak C-13a
Koniec drogi dla rowerów
Oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami.
Znak C-14
Prędkość minimalna
Oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, jest obowiązany jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę, chyba że warunki ruchu lub jego bezpieczeństwo wymagają zmniejszenia prędkości.
Znak C-15
Koniec minimalnej prędkości
Oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać.
Znak C-16
Droga dla pieszych
Oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać.
Znak C-16a
Koniec drogi dla pieszych
Oznacza koniec drogi przeznaczonej dla pieszych.
Znak C-17
Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi
Oznacza obowiązujący, wskazany
znakami C-2, C-4, C-5, C-6, C-7 lub C-8, kierunek jazdy na skrzyżowaniu pojazdów przewożących towary niebezpieczne.
Znak C-18
Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych
Oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych.
Znak C-19
Koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych
Oznacza miejsce, w którym nakaz określony znakiem C-18 przestaje obowiązywać.

Znaki od C-1 do C-11 mogą być umieszczone na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni i obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oddzielone kreską poziomą oznaczają, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami. Kierujący rowerami są obowiązani do korzystania z tak oznakowanej drogi, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym poruszają się lub zamierzają skręcić. Ruch pieszych i rowerów odbywa się na całej powierzchni tak oznaczonej drogi.

Jeśli jednak symbole znaków C-13 i C-16 umieszczone na jednej tarczy oddzielone są kreską pionową, oznaczają drogę dla rowerów i drogę dla pieszych położone obok siebie, odpowiednio po stronach wskazanych na znaku. Kierujący rowerami są obowiązani do korzystania z tak oznakowanej drogi, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się poruszają lub zamierzają skręcić.

NEWSY
Polecane
Wybór redakcji