PoradyPoradyKonwencja Bazylejska – co to jest? Czego dotyczy?

Konwencja Bazylejska – co to jest? Czego dotyczy?

Najogólniej rzecz ujmując, Konwencja Bazylejska porusza kwestie związane z międzynarodowym transportem odpadów niebezpiecznych. Dowiedz się, czego konkretnie dotyczy ten dokument.

Konwencja Bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych została przygotowana w 1989 roku. Jej głównym celem jest ochrona zdrowia człowieka i środowiska przed szkodliwymi skutkami wynikającymi z wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych odpadów, ich transgranicznego przemieszczania oraz z gospodarki takimi odpadami. Obecnie stronami konwencji jest 190 państw, w tym wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej.

Omawiany dokument definiuje odpady jako „substancje lub przedmioty, które są usuwane lub których usuwanie zamierza się przeprowadzić albo których usuwanie jest wymagane z mocy przepisów prawa krajowego”. Określa również, jakie są rodzaje odpadów niebezpiecznych i dzieli je na podlegające kontroli oraz wymagające specjalnej uwagi, a także wskazuje, jakie informacje powinny być zawarte w zawiadomieniu i dokumencie przewozowym.

Konwencja Bazylejska – kategorie odpadów podlegających kontroli

Strumienie odpadów:

 • Y1 – odpady sanitarne ze szpitali, ośrodków medycznych i klinik
 • Y2 – odpady z produkcji i przygotowywania produktów farmaceutycznych
 • Y3 – zużyte środki farmaceutyczne i leki
 • Y4 – odpady pochodzące z produkcji i stosowania biocydów i fitofarmaceutyków
 • Y5 – odpady pochodzące z wytwarzania i stosowania chemikaliów do konserwacji drewna
 • Y6 – odpady pochodzące z produkcji i wykorzystania rozpuszczalników organicznych
 • Y7 – odpady zawierające cyjanki pochodzące z obróbki cieplnej oraz procesów hartowania
 • Y8 – odpadowe oleje mineralne nienadające się do ich pierwotnie zamierzonego zastosowania
 • Y9 – zaolejone ścieki, mieszaniny węglowodory-woda, emulsje
 • Y10 – odpadowe substancje i artykuły zawierające lub zanieczyszczone polichlorowanymi dwufenylami (PCB) i/lub polichlorowanymi trifenylami (PCT), i/lub polibromowanymi dwufenylami (PBB)
 • Y11 – odpady smołowe z procesów rafinowania, destylacji i obróbki pirolitycznej
 • Y12 – odpady z produkcji lub stosowania tuszów, barwników, pigmentów, farb, lakierów i pokostów
 • Y13 – odpady z produkcji lub stosowania żywic, lateksu, plastyfikatorów, klejów/spoiw
 • Y14 – odpadowe substancje chemiczne powstające w badaniach naukowych i działalności rozwojowej lub szkoleniowej, które nie są zidentyfikowane i/lub nowo powstałe, a których skutki działania na człowieka i/lub środowisko są nieznane
 • Y15 – odpady o właściwościach wybuchowych nieobjęte inną legislacją
 • Y16 – odpady z produkcji i stosowania chemikaliów fotograficznych i materiałów znajdujących zastosowanie w fotochemii
 • Y17 – odpady z procesów powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych
 • Y18 – pozostałości z procesów unieszkodliwiania odpadów przemysłowych

Odpady zawierające:

 • Y19 – karbonylki metali
 • Y20 – beryl; związki berylu
 • Y21 – związki chromu sześciowartościowego
 • Y22 – związki miedzi
 • Y23 – związki cynku
 • Y24 – arsen; związki arsenu
 • Y25 – selen; związki selenu
 • Y26 – kadm; związki kadmu
 • Y27 – antymon; związki antymonu
 • Y28 – tellur; związki telluru
 • Y29 – rtęć; związki rtęci
 • Y30 – tal; związki talu
 • Y31 – ołów; związki ołowiu
 • Y32 – nieorganiczne związki fluoru bez fluorku wapnia
 • Y33 – cyjanki nieorganiczne
 • Y34 – roztwory kwaśne lub kwasy w postaci stałej
 • Y35 – roztwory zasadowe lub zasady w postaci stałej
 • Y36 – azbest (pył i włókna)
 • Y37 – organiczne związki fosforu
 • Y38 – cyjanki organiczne
 • Y39 – fenole; związki fenoli, w tym chlorofenole
 • Y40 – etery
 • Y41 – rozpuszczalniki organiczne zawierające chlorowce
 • Y42 – rozpuszczalniki organiczne niezawierające chlorowców
 • Y43 – polichlorowany dwubenzofuran i związki chemiczne o podobnym składzie
 • Y44 – polichlorowana dwubenzo-p-dioksyna i związki chemiczne o podobnym składzie
 • Y45 – chlorowcopochodne innych związków organicznych inne poza wymienionymi w niniejszym załączniku (np. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)

Konwencja Bazylejska – kategorie odpadów wymagających specjalnej uwagi

 • Y46 – odpady z gospodarstwa domowego
 • Y47 – pozostałości ze spopielania odpadów z gospodarstwa domowego

Konwencja Bazylejska – lista charakterystyk niebezpieczeństwa

 • 1 – H1 – substancje wybuchowe – ciała stałe lub ciecze, lub odpady (albo mieszaniny substancji lub odpadów), które ze swej natury są zdolne w wyniku reakcji chemicznej wytwarzać gazy o takiej temperaturze i ciśnieniu i przy takiej szybkości, że może to spowodować szkody w otoczeniu
 • 3 – H3 – ciecze palne – ciecze lub mieszaniny cieczy albo ciecze zawierające ciała stałe w roztworze lub zawiesinie (na przykład: farby, pokosty, lakiery, lecz z wyłączeniem substancji inaczej sklasyfikowanych ze względu na ich właściwości niebezpieczne), które wydzielają gazy palne w temperaturach nie większych niż 60,5 °C w próbie w naczyniu zamkniętym i nie większych niż 65,6 °C w próbie w naczyniu otwartym
 • 1 – H4.1 – palne ciała stałe – ciała stałe lub odpady stałe, inne niż sklasyfikowane jako wybuchowe, które w typowych dla transportu warunkach są łatwo zapalne lub mogą spowodować albo przyczynić się do pożaru na skutek tarcia
 • 2. – H4.2 – substancje lub odpady podatne na samozapłon – substancje lub odpady, które są podatne na samoogrzanie w normalnych warunkach spotykanych w transporcie albo na ogrzanie w kontakcie z powietrzem, i dlatego zdolne do zapalenia się
 • 3 – H4.3 – substancje lub odpady, które w zetknięciu z wodą wydzielają gazy palne – substancje lub odpady, które na skutek wzajemnego oddziaływania z wodą są podatne na samozapłon lub na wydzielanie gazów palnych w ilościach niebezpiecznych
 • 1 – H5.1 – utlenianie – substancje lub odpady, które chociaż same niekoniecznie są palne, mogą w wyniku wydzielania tlenu powodować lub przyczyniać się do palenia innych materiałów
 • 2 – H5.2 – nadtlenki organiczne – substancje organiczne lub odpady, które zawierając dwuwartościową strukturę -o-o-, są niestabilne termicznie i mogą podlegać samoprzyspieszającemu się rozkładowi egzotermicznemu
 • 1 – H6.1 – substancje (silnie) trujące – substancje lub odpady, które w razie spożycia lub wdychania albo kontaktu ze skórą mogą spowodować śmierć, rany lub szkodę na zdrowiu człowieka
 • 2 – H6.2 – substancje zakaźne – substancje lub odpady zawierające żywe mikroorganizmy albo ich toksyny, o których wiadomo albo podejrzewa się, że wywołują choroby u zwierząt lub ludzi
 • 8 – H8 – substancje korodujące – substancje lub odpady, które na skutek oddziaływania chemicznego w kontakcie z żywą tkanką powodują poważne uszkodzenia albo w wypadku wycieku powodują materialne uszkodzenie lub nawet zniszczenie innych towarów lub środków transportu; mogą także powodować inne zagrożenia
 • 9 – H10 – wydzielanie gazów trujących w kontakcie z powietrzem lub wodą – substancje lub odpady, które na skutek wzajemnego oddziaływania z powietrzem lub wodą mogą wydzielać gazy trujące w ilościach niebezpiecznych
 • 9 – H11 – substancje toksyczne (o opóźnionym działaniu lub chroniczne) – substancje lub odpady, które w przypadku wdychania lub spożycia albo wchłonięcia przez skórę zdolne są powodować skutki opóźnione lub chroniczne, w tym rakotwórczość
 • 9 – H12 – substancje ekotoksyczne – substancje lub odpady, które w razie ich uwolnienia mogą lub będą oddziaływać, natychmiast lub z opóźnieniem, negatywnie na środowisko, na skutek bioakumulacji i/lub toksycznego oddziaływania na systemy biotyczne
 • 9 – H13 – substancje, które po zakończeniu procesu usuwania odpadów, w jakikolwiek sposób, poprzez wydzielanie innych materiałów, np. wycieków, oddziaływają według wyżej podanych charakterystyk

Konwencja Bazylejska – informacje wymagane w zawiadomieniu

Zawiadomienie o międzynarodowym transporcie odpadów niebezpiecznych powinien zawierać następujące dane:

 • przyczyna wywozu odpadów;
 • eksporter odpadów;
 • wytwórca(-y) odpadów i miejsce wytworzenia;
 • usuwający odpady i aktualne miejsce usuwania;
 • planowy(-i) przewoźnik(-cy) odpadów lub jego (ich) agenci, jeżeli są znani;
 • kraj eksportujący odpady;
 • planowane kraje tranzytowe;
 • kraj przywozu odpadów;
 • zawiadomienie ogólne lub jednorazowe;
 • planowane: data(-y) dostaw(-y) i termin wyeksportowania odpadów oraz proponowany szlak przewozu (łącznie z punktem wjazdu i wyjazdu);
 • planowany rodzaj transportu (drogowy, kolejowy, morski, powietrzny, wody śródlądowe);
 • informacje o ubezpieczeniu;
 • określenie i opis fizyczny odpadów, łącznie z kodem Y i ONZ, skład odpadów, informacja o wymaganiach ostrożności obchodzenia się z odpadami, łącznie z działaniami w razie nieprzewidzianego wypadku;
 • rodzaj planowanego opakowania (np. w masie, pojemnikach, cysternach);
 • szacunkowa waga/objętość;
 • technologiczny proces wytworzenia odpadów;
 • dla odpadów wyszczególnionych w załączniku I, klasyfikacja z załącznika III: charakterystyki niebezpieczeństwa, kod H, klasa ONZ;
 • metoda usuwania, według załącznika IV;
 • oświadczenie wytwórcy i eksportera o poprawności powyższej informacji;
 • informacja usuwającego odpady (łącznie z technicznym opisem zakładu) przekazana eksporterowi lub wytwórcy, na podstawie której usuwający stwierdza, że nie istnieje powód do przypuszczeń, iż w zgodności z prawem i przepisami kraju importującego odpady nie będą zagospodarowane w sposób niebezpieczny dla środowiska;
 • informacja dotycząca kontraktu pomiędzy eksporterem i usuwającym.

Konwencja Bazylejska – informacje wymagane w dokumencie przewozowym

Dokument przewozowy stosowany przy międzynarodowym transporcie odpadów niebezpiecznych powinien zawierać następujące dane:

 • eksporter odpadów;
 • wytwórca(-y) odpadów i miejsce wytworzenia;
 • usuwający odpady i aktualne miejsce usuwania;
 • przewoźnik(-cy) odpadów lub jego (ich) agent(-ci);
 • przedmiot zawiadomienia ogólnego lub jednorazowego;
 • data rozpoczęcia transgranicznego przemieszczania oraz data(-y) i podpis każdej osoby odpowiedzialnej za odbiór odpadów;
 • środki transportu (drogowy, kolejowy, wody śródlądowe, morski, powietrzny), łącznie z krajem: eksportującym, tranzytowym i importującym, a także wyznaczone punkty wjazdu i wyjazdu;
 • ogólny opis odpadów (odpowiednio: stan fizyczny, właściwa nazwa przewozowa ONZ i klasa oraz kod ONZ, kod Y i kod H);
 • informacja o specjalnych wymaganiach ostrożności obchodzenia się z odpadami, łącznie z działaniami, w razie nieprzewidzianego wypadku;
 • rodzaj i liczba opakowań;
 • ilość – waga/objętość;
 • oświadczenie wytwórcy lub eksportera o poprawności powyższej informacji;
 • deklaracja wytwórcy lub eksportera stwierdzająca brak sprzeciwu kompetentnych władz wszystkich zainteresowanych państw będących stronami konwencji;
 • potwierdzenie odbioru odpadów przez usuwającego w wyznaczonym urządzeniu usuwającym i określenie metody usuwania oraz przybliżonej daty usuwania.

Przeczytaj także:

Kabotaż – co to? Na czym polega?

Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji