Znaki drogoweZnaki informacyjne – opis, wygląd, znaczenie

Znaki informacyjne – opis, wygląd, znaczenie

Pełna lista znaków informacyjnych. Opis, ich wygląd, ikony graficzne i znaczenie według kodeksu drogowego.

Drogowe znaki informacyjne przekazują informacje o rodzaju drogi, sposobie korzystania z drogi oraz informują o obiektach znajdujących się przy drodze lub w jej pobliżu. Pod znakami mogą być umieszczone tabliczki z określonymi informacjami. Informacje te nie mogą być umieszczane bezpośrednio na znaku. Tylko znaki od D-15 do D-17 posiadają swoje kompilacje wskazujące, że przystanek może być dla dwóch bądź trzech różnych rodzajów pojazdów wykonujących odpłatny przewóz na regularnych liniach.

Znaki informacyjne z opisem

Znak Znaczenie
Znak D-1
Droga z pierwszeństwem
Oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem.
Znak D-2
Koniec drogi z pierwszeństwem
Oznacza koniec drogi z pierwszeństwem.
Znak D-3
Droga jednokierunkowa
Oznacza początek lub kontynuację drogi lub jezdni, na której ruch odbywa się w jednym kierunku.
Znak D-4a
Droga bez przejazdu
Oznacza początek drogi bez przejazdu.
Znak D-4b
Wjazd na drogę bez przejazdu
Oznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest
drogą bez przejazdu.
Znak D-5
Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni
Oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed
kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.
Znak D-6
Przejście dla pieszych
Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.
Znak D-6a
Przejazd dla rowerzystów
Oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.
Znak D-6b
Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów
Oznacza występujące obok siebie miejsca, o których mowa w ust. 1 i 2.
Znak D-7
Droga ekspresowa
Oznacza początek lub kontynuację drogi ekspresowej
Znak D-8
Koniec drogi ekspresowej
Oznacza koniec drogi ekspresowej
Znak D-9
Autostrada
Oznacza początek lub kontynuację autostrady
Znak D-10
Koniec autostrady
Oznacza koniec autostrady
Znak D-11
Początek pasa ruchu dla autobusów
Oznacza początek pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Znak D-12
Pas ruchu dla autobusów
Oznacza kontynuację pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Znak D-13
Początek pasa ruchu powolnego
Oznacza początek pasa ruchu, z którego są obowiązani korzystać kierujący pojazdami nieosiągającymi na wzniesieniu minimalnej prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.
Znak D-13a
Początek pasa ruchu
Oznacza początek pasa ruchu po stronie wskazanej na znaku.
Znak D-14
Koniec pasa ruchu
Oznacza koniec skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku;
znak D-14 umieszczony przy pasie ruchu powolnego oznacza koniec tego pasa ruchu.
Znak D-15
Przystanek autobusowy
Oznacza miejsce zatrzymywania się autobusów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Oznacza ponadto miejsce do zatrzymywania się innych niż autobus pojazdów samochodowych wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli.
Znak D-16
Przystanek trolejbusowy
Oznacza miejsce zatrzymywania się trolejbusów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Znak D-17
Przystanek tramwajowy
Oznacza miejsce zatrzymywania się tramwajów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Znak D-18
Parking
Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów (zespołów pojazdów), z wyjątkiem
przyczep kempingowych.
Znak D-18a
Parking – miejsce zastrzeżone
Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby.
Znak D-18b
Parking zadaszony
Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów znajdujące się w budynku lub pod wiatą.
Znak D-19
Postój taksówek
Oznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek, z wyjątkiem taksówek zajętych.
Znak D-20
Koniec postoju taksówek
Oznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek; jeżeli na postoju taksówek nie umieszczono znaku D-20, to kończy się on w odległości nie większej niż 20 m przed znakiem D-19.
Znak D-21
Szpital
Informuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.
Znak D-21a
Policja
Informuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.
Znak D-22
Punkt opatrunkowy
Informuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.
Znak D-23
Stacja paliwowa
Informuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze. Umieszczony w dolnej części znaku D-23 napis „LPG GAZ” informuje, że stacja prowadzi także sprzedaż gazu do napędu pojazdów.
Znak D-23a
Stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów
Informuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.
Znak D-24
Telefon
Informuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.
Znak D-25
Poczta
Informuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze. Umieszczony na znaku D-25 symbol słuchawki telefonicznej informuje, że na poczcie znajduje się ogólnodostępny
telefon.
Znak D-26
Stacja obsługi technicznej
Informuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.
Znak D-26a
Wulkanizacja
Informuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.
Znak D-26b
Myjnia
Informuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.
Znak D-26c
Toaleta publiczna
Informuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze. Umieszczony w dolnej części znaku D-26c napis „BUS” informuje o możliwości opróżniania toalet zainstalowanych w pojazdach.
Znak D-26d
Natrysk
Informuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.
Znak D-27
Bufet lub kawiarnia
Informuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.
Znak D-28
Restauracja
Informuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.
Znak D-29
Hotel (motel)
Informuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.
Znak D-30
Obozowisko (kemping)
Informuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.
Znak D-31
Obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne do przyczep
Informuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.
Znak D-32
Pole biwakowe
Informuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.
Znak D-33
Schronisko młodzieżowe
Informuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.
Znak D-34
Punkt informacji turystycznej
Informuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.
Znak D-34a
Informacja radiowa o ruchu drogowym
Informuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego.
Znak D-35
Przejście podziemne dla pieszych
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Znak D-35a
Schody ruchome w dół
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Znak D-36
Przejście nadziemne dla pieszych
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Znak D-36a
Schody ruchome w górę
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Znak D-37
Tunel
Oznacza wjazd do tunelu.
Znak D-38
Koniec tunelu
Oznacza wyjazd z tunelu.
Znak D-39
Dopuszczalne prędkości
Informuje o dopuszczalnych prędkościach obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Znak D-39a
Opłaty drogowe
Informuje o opłatach drogowych wnoszonych za przejazd po drogach publicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Znak D-40
Strefa zamieszkania
Oznacza wjazd do strefy zamieszkania. Informuje ponadto, że umieszczone w strefie zamieszkania urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.
Znak D-41
Koniec strefy zamieszkania
Oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania.
Znak D-42
Obszar zabudowany
Oznacza wjazd na obszar zabudowany.
Znak D-43
Koniec obszaru zabudowanego
Oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.
Znak D-44
Strefa płatnego parkowania
Oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana opłata
Znak D-45
Koniec strefy płatnego parkowania
Oznacza wyjazd ze strefy płatnego parkowania.
Znak D-46
Droga wewnętrzna
Oznacza początek ogólnodostępnej drogi niepublicznej; napis umieszczony na znaku
wskazuje zarządcę tej drogi.
Znak D-47
Koniec drogi wewnętrznej
Oznacza wyjazd z takiej drogi na drogę publiczną.
Znak D-48
Zmiana pierwszeństwa
Uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących
dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu; umieszczony pod znakiem napis określa datę wprowadzenia nowej zasady pierwszeństwa pokazanej znakiem A-5 lub A-7.
Znak D-49
Pobór opłat
Uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd.
Znak D-50
Zatoka
Informuje o zatoce występującej w tunelu. Umieszczona pod znakiem D-50 tabliczka T-33 lub umieszczony na znaku napis „SOS” informuje, że w zatoce znajduje się telefon alarmowy i gaśnica.
Znak D-51
Automatyczna kontrola prędkości
Uprzedza o miejscu, w którym prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez stacjonarne urządzenie rejestrujące.
Znak D-51a
Automatyczna kontrola średniej prędkości
Uprzedza o początku odcinka drogi, na którym średnia prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez stacjonarne urządzenie rejestrujące.
Znak D-51b
Koniec automatycznej kontroli średniej prędkości
Informuje o końcu odcinka drogi, na którym średnia prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez stacjonarne urządzenie rejestrujące.
Znak D-52
Strefa ruchu
Oznacza wjazd na drogę wewnętrzną położoną w strefie ruchu.
Znak D-53
Koniec strefy ruchu
Oznacza wyjazd ze strefy ruchu.
Znak D-54
Strefa czystego transportu
Oznacza wjazd do strefy czystego transportu.
Znak D-55
Koniec strefy czystego transportu
Oznacza wyjazd ze strefy czystego transportu.

Znaki od D-18 do D-34 oraz D-40, D-46, D-51, D-51a i D-51b mogą być umieszczone w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

NEWSY
Polecane
Wybór redakcji