PoradyPoradyVAT przy sprzedaży samochodu po leasingu: nowe wytyczne 2024

VAT przy sprzedaży samochodu po leasingu: nowe wytyczne 2024

Jak rozliczyć VAT przy sprzedaży samochodu po leasingu? Sprawdź najnowsze wytyczne na 2024 rok i uniknij błędów.

Jeżeli samochód został wykupiony z leasingu na cele prywatne i nie był już używany do celów firmowych, jego sprzedaż nie podlega opodatkowaniu. Najnowsza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z maja 2024 roku może sugerować, że Ministerstwo Finansów zmieniło swoje stanowisko w tej kwestii.
W przypadku, o którym mowa podatnik nie występuje jako podatnik VAT.

Wykup samochodu z leasing na cele prywatne i sprzedaż

Dyrektor KIS w piśmie z 2 maja 2024 r. (sygn. 0114-KDIP4-2.4012.148.2024.1.MMA) wyjaśnia: „Po wykupie, nie użytkowała Pani samochodu będącego przedmiotem zakupu do celów prowadzonej działalności gospodarczej, a tym samym nie wykorzystywała Pani samochodu do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Samochód używany był jedynie do Pani celów prywatnych, bez związku z prowadzoną przez Panią działalnością gospodarczą. W rejestrach zakupu, od momentu zakupu samochodu do jego sprzedaży, nie znalazły się żadne faktury, które dokumentowałyby wydatki związane z wykorzystywaniem auta do celów firmowych. Auto nie posłużyło Pani jako środek trwały wykorzystywany dla celów działalności gospodarczej. Nie miała Pani zamiaru traktować samochodu jako towaru do dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto, nie ma Pani w planach dokonywania cyklicznych zakupów i sprzedaży samochodów dla celów zarobkowych poza zwyczajowym zakupem i sprzedażą.
Mając na uwadze przedstawione przepisy oraz okoliczności sprawy wskazane przez Panią, stwierdzić należy, że dokonując sprzedaży samochodu osobowego, nie działała Pani w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a sprzedaż nie była dokonywana w ramach działalności gospodarczej zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ww. ustawy, lecz w ramach zarządu majątkiem osobistym.
Powyższe wynika z faktu, że samochód został po zakończeniu umowy leasingu wykupiony przez Panią do celów prywatnych. Nie dokumentowała Pani fakturami żadnych wydatków związanych z samochodem oraz nie działała Pani w charakterze przedsiębiorcy trudniącego się handlem samochodami. Tym samym należy wskazać, że sprzedaż przez Panią samochodu stanowiła zwykłe wykonywanie prawa własności. A zatem, dokonała Pani zbycia samochodu stanowiącego Pani majątek prywatny, korzystając z przysługującego Pani prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Skutkiem powyższego, zbycie samochodu nie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.”

Podsumowanie

Podatnik wykupił samochód z leasingu do celów prywatnych, nie odliczając VAT od jego zakupu. Samochód nie był wykorzystywany do celów służbowych, co potwierdza brak odliczeń VAT od związanych z nim wydatków. Najnowsza interpretacja Dyrektora KIS z maja 2024 roku podkreśla, że sprzedaż takiego samochodu nie jest opodatkowana VAT, ponieważ była to sprzedaż majątku prywatnego. Jest to istotna zmiana w stanowisku organów podatkowych. Obecna interpretacja zwraca uwagę na brak odliczeń VAT od bieżących wydatków jako czynnik decydujący o braku opodatkowania sprzedaży VAT, co sugeruje zmianę w podejściu organów podatkowych.

NEWSY
Polecane
Wybór redakcji