Regulamin Plebiscytu Auto Lider 2018

  Regulamin Plebiscytu Auto Lider 2018

  § 1
  Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa ogólne warunki uczestnictwa w „Plebiscycie Auto Lider 2018” (zwanym dalej „Plebiscytem”).

  2. Organizatorem Plebiscytu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Motorowej 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000413132 (zwana dalej „Organizatorem”). Organizator jest wydawcą czasopism kolorowych m.in.: Twój Styl, Pani, Świat Kobiety, Tina, Olivia, Naj, Magazyn dla Rodziców Mam Dziecko, Motor, Auto Moto, Bravo, Bravo Girl, Bravo Sport, Fun Club, Twist, CD Action, PC Format, Świat Wiedzy, Życie na Gorąco, Chwila dla Ciebie, Bella Relaks, Świat &Ludzie, Twoje Imperium, Rewia, Takie jest Życie, Show, Kobieta i Życie, Na Żywo, Świat Seriali, Tele Tydzień, Tele świat, TV14, To &Owo TV, Super TV, Kurier TV, Tele Max oraz ich wydań specjalnych.

  3. Plebiscyt będzie ogłoszony na łamach wybranych czasopism wydawanych przez Organizatora (zwanych dalej Czasopismami) oraz na stronie internetowej www.wyborkierowcow.pl/autolider.

  4. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za formułę Plebiscytu i treści oferowane w ramach Plebiscytu.

  5. Osoba biorąca udział w Plebiscycie (zwana dalej „Uczestnikiem”) poprzez wysłanie zgłoszenia wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

  6. Udział w Plebiscycie mogą brać wyłącznie osoby pełnoletnie. Nagroda, o której mowa poniżej przysługuje Uczestnikom z wyłączeniem:
  a) pracowników oraz współpracowników Organizatora;
  b) innych niż wymienione w lit. a) osób, które brały udział w organizowaniu Plebiscytu;
  c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;
  d) Uczestników głosujących anonimowo za pośrednictwem strony internetowej www.wyborkierowcow.pl/autolider

  7. Szczegóły dotyczące Plebiscytu, zasady głosowania oraz określenie nagrody, jak również czas trwania Plebiscytu podane będą na łamach Czasopism oraz na stronie internetowej www.wyborkierowcow.pl/autolider

   

  § 2
  Zasady uczestnictwa w Plebiscycie

  1. Uczestnikami Plebiscytu są osoby, które zagłosują w Plebiscycie za pomocą SMS-ów lub za pośrednictwem strony internetowej www.wyborkierowcow.pl/autolider. Uczestnicy głosują na samochody, produkty związane z motoryzacją oraz akcje marketingowe wskazane w materiałach promocyjnych Plebiscytu. Tytuł Auto Lider 2018 w danej kategorii otrzyma samochód/ produkt/ akcja marketingowa, na które zostanie oddana największa liczba głosów.
  2. Głosowanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, odbywa się za pomocą SMS-ów, lub – anonimowo albo nieanonimowo – za pośrednictwem strony internetowej www.wyborkierowcow.pl/autolider, z zastrzeżeniem, że głos oddany anonimowo za pośrednictwem strony internetowej nie bierze udziału w losowaniu nagrody, a każdy głos oddany za pomocą SMSa dziesięciokrotnie zwiększa szansę w losowaniu nagrody. Głosować można w okresie od dnia 12 listopada 2018 roku od godz. 00:00:00 do dnia 31 stycznia 2019 roku do godz. 23:59:59.
  3. Prawidłowe głosowanie polega na:
   a) przesłaniu SMS-a na numer 7265, zawierającego głos na kandydata do tytułu Auto Lider 2018, w poszczególnej kategorii według wzoru opisanego w materiałach promocyjnych dotyczących Plebiscytu opublikowanych w danym Czasopiśmie
   i/lub
   b) zagłosowaniu za pośrednictwem strony internetowej www.wyborkierowcow.pl/autolider, na wybranego kandydata do tytułu Auto Lider 2018, z danej kategorii; za pośrednictwem strony internetowej można głosować nieanonimowo albo anonimowo.
   Oddając głos za pośrednictwem SMSa Uczestnik dziesięciokrotnie zwiększa swoją szansę na wygranie nagrody. Oddając głos za pośrednictwem strony internetowej nieanonimowo Uczestnik będzie mógł zwiększyć swoją szansę na wygranie nagrody wypełniając ankietę lub ankiety; szczegółowe informacje dotyczące ankiet będą zawarte na w/w stronie internetowej.
  4. W zależności od wyboru kanału głosowania Uczestnik może wziąć udział w Plebiscycie:
   a) więcej niż jeden raz przy użyciu kanału głosowania SMSem. Koszt wysłania SMSa to 2,46 zł (z VAT),
   b) jeden raz za pośrednictwem strony internetowej wyborkierowcow.pl/autolider.
  5. Wśród uczestników Plebiscytu zostanie rozlosowana 1 nagroda rzeczowa: samochód osobowy marki Jeep Wrangler Sport 2.2 CRD 200 KM A8 4X4 (wersja dwudrzwiowa) o wartości 208 600 zł brutto.
  6. Losowanie nagrody odbędzie się w terminie do dnia 6 lutego 2019 roku i będzie przeprowadzone w następujący sposób: każdemu SMS-owi zostanie przydzielonych 10 numerów porządkowych oraz każdemu głosowi oddanemu nieanonimowo za pomocą strony internetowej zostanie przydzielony numer porządkowy lub dwa numery porządkowe, jeśli Uczestnik po oddaniu głosu wypełni dodatkowo jedną z dziewięciu dostępnych na stronie ankiet. Spośród tych numerów porządkowych Komisja wylosuje jeden numer. Na podstawie wylosowanego numeru porządkowego, odszukany zostanie numer telefonu komórkowego, z którego został wysłany SMS albo, który Uczestnik podał głosując za pośrednictwem strony internetowej.
  7. Osoba uprawniona do odbioru nagrody zostanie powiadomiona o tym fakcie przez Organizatora telefonicznie (za pośrednictwem numeru telefonu komórkowego, z którego Uczestnik wysłał SMS-a lub, który Uczestnik podał głosując za pośrednictwem strony internetowej) w terminie 2 dni od dnia wylosowania nagrody (tj. do dnia 8 lutego 2019 roku). Przedstawiciel Organizatora będzie dzwonił do osoby wylosowanej w dniach roboczych, w godzinach 9.00-17.00. Próba uzyskania połączenia z osobą wylosowaną podejmowana będzie trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmowało będzie minimum 5 sygnałów.
  8. W przypadku nieodebrania telefonu lub rezygnacji z nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego Uczestnika. Komisja zadzwoni do osoby, której przyporządkowany został na liście kolejny numer porządkowy. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony laureat, nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
  9. W przypadku wygranej imię i nazwisko osoby nagrodzonej w Plebiscycie oraz miejscowość jej zamieszkania – za jej zgodą wyrażoną podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 7 powyżej – mogą zostać opublikowane na łamach tygodnika „Motor” oraz miesięcznika „Auto Moto” oraz na stronie internetowej wyborkierowcow.pl/autolider.
  10. Uczestnik, który nie chce otrzymywać od Organizatora żadnych wiadomości SMS powinien wysłać SMS o treści „WYŁĄCZ” pod darmowy numer 8065. Uczestnik, który chce skorzystać z prawa do bycia zapomnianym powinien wysłać SMS o treści „USUŃ” pod darmowy numer 8065.

  § 3
  Komisja

  Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Plebiscytu, a w szczególności w celu zapewnienia prawidłowości procesu ustalania wyników liczenia głosów (oddanych przez SMS-y oraz stronę www) oraz wylosowania osoby nagrodzonej, Organizator powoła komisję (dalej „Komisja„). W skład Komisji wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

   

  § 4
  Odbiór Nagrody

  1. Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnionego do ich odbioru Laureata. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. W przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przed wydaniem nagrody Organizator obliczy, pobierze i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto nagrody. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 2 ust. 7 powyżej Organizator poinformuje Laureata o zasadach związanych z obowiązkiem podatkowym. Niewpłacenie przez Laureata kwoty podatku od nagrody rzeczowej w terminie 14 dni od daty powiadomienia Laureata o nagrodzie jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
  2. Sposób (tj. miejsce i termin) przekazania nagrody Laureatowi ustalony zostanie podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w 2 ust. 7 powyżej. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 powyżej nagroda zostanie wydana Laureatowi w terminie do dnia 30 maja 2019 roku.
  3. Nie odebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody.

   

  § 5
  Postanowienia końcowe

  1. Uczestnictwo w Plebiscycie jest możliwe za pośrednictwem sieci polskich operatorów telefonii komórkowej obsługiwanych przez Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o., Polkomtel S.A., P4 Sp. z o.o. zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym).
  2. Do uczestnictwa w Plebiscycie nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.
  3. Plebiscyt może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Plebiscytu.
  5. Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające uczestnictwo w Plebiscycie.
  6. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać listownie pod adres Organizatora Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. k., z siedzibą w Warszawie 04-035, ul. Motorowa 1, z dopiskiem „Autolider 2018” w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku.
  7. Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez Organizatora, w formie pisemnej, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
  8. Administratorem danych zebranych w trakcie głosowania SMS-owego jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Plebiscytu, jego prawidłowego przeprowadzenia i wydania przyznanych nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane przetwarzane będą przez 6 lat. Każdej osobie, która podała dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
  9. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Plebiscytu są dostępne na stronie internetowej wyborkierowcow.pl/autolider oraz w siedzibie Organizatora.