Wypowiedzenie OC

Chcesz zmienić ubezpieczyciela lub wykupić nową polisę OC? Złóż wypowiedzenie aktualnej umowy ubezpieczenia pojazdu.

Aby wypowiedzieć umowę OC, trzeba pilnować terminów – można to zrobić najpóźniej jeden dzień przed końcem okresu umowy. Oświadczenie musi zostać złożone w formie pisemnej bezpośrednio u ubezpieczyciela, u agenta lub pocztą, za pośrednictwem listu poleconego. Z dniem 11 lutego 2012 roku weszły w życie nowe przepisy mówiące o tym, że o terminie złożenia wypowiedzenia decyduje data stempla pocztowego, a nie odbiór dokumentu przez ubezpieczyciela, jak miało miejsce wcześniej. W przypadku przekroczenia terminu obowiązywania umowy zostanie ona automatycznie przedłużona na kolejne 12 miesięcy.

DO POBRANIA

Wypowiedzenie umowy OC – wzór (DOC)

Wypowiedzenie umowy OC – wzór (PDF)

 

________________________________________

miejscowość i data

______________________________________

nazwa ubezpieczyciela

__________________________________

ulica numer budynku

_____________________

kod pocztowy miasto

 

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych

Zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124 poz. 1152 z pózn. zm.)[1] wypowiadam umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych potwierdzoną polisą ubezpieczeniową numer: _______________________________________________ .

 

 

Dane ubezpieczającego/posiadacza pojazdu:

________________________________________________________________________

imię i nazwisko/nazwa firmy

________________________________________________________________________

adres

________________________________________________________________________

PESEL

________________________________________________________________________

dane pojazdu: marka, typ i model

________________________________________________________________________

numer rejestracyjny pojazdu

 

Z poważaniem

 

imię i nazwisko

[1] Art. 28. 1. Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2. […].